HAUGESUNDS AVIS MENER: Fagforbundet mobiliserer på bred front mot regjeringens forslag om å myke opp arbeidsmiljøloven. I en undersøkelse forbundet kunne presentere onsdag, sier 51 prosent av de helseansatte medlemmene seg enig i at lange vakter øker risikoen for alvorlige feil ved sykehus, sykehjem og i hjemmesykepleien. Og ifølge målingen har sju av ti heller ikke noe ønske om flere lange vakter, slik lovforslaget åpner for.

Her utvides antall timer det kan arbeides per dag, og regelen om fri annenhver helg for folk i turnus oppheves. Motargumentene, i tillegg til pasienters liv og helse, går på de ansattes fritid og på muligheten til å stå yrkeslivet ut i en krevende og tung jobb.

Et moment som gjør krav på plass i denne diskusjonen, er den høye andelen deltidsstillinger, til dels små sådanne. Det finnes gode grunner til å få flere over på heltid i arbeidslivet.

Problemene med å få helsevesenets vaktlister til å gå opp, kan være én av dem, selv om små stillinger også har vært brukt som løsning på den utfordringen. Det finnes også tilfeller hvor forsøk med alternative turnusordninger har resultert i flere heltidsstillinger.

Her burde Fagforbundsleder Mette Nord og arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) kunne få til en konstruktiv dialog. Nord har for øvrig noen så pass vektige innvendinger at hun bør vokte seg for argumentasjonsmessig promillekjøring, slik som på NRK Dagsnytts morgensending onsdag.

Å fjerne promillegrensen for å redusere antallet lovbrytere, blir faktisk noe annet enn å foreta visse tilpasninger i arbeidstidsbestemmelser som eksempelvis medfører 26.000 årlige lovbrudd i rødgrønnstyrte Trondheim kommune og 50.000 i Helse Sør-Øst. Tallene tilsier at en skjerpet bevissthet på arbeidsgiversiden ikke vil være tilstrekkelig.

Det trengs nok bedre muligheter til å lage hensiktsmessige lokale tilpasninger, uten å bryte loven – og uten generelt å pålegge de ansatte en uønsket eller uforsvarlig lang arbeidstid. Her må regjeringen finne et best mulig balansepunkt, basert på innspill under høringsrunden.

I denne runden vil en klassisk konfliktlinje mellom høyre- og venstresiden komme godt til syne og utvilsomt øke temperaturen i den politiske debatten. En lovtekst som i én helseregion brytes seks ganger i timen hvert døgn hele året vitner imidlertid om et oppdemmet oppmykingsbehov.

Her må regjeringen finne et best mulig balansepunkt, basert på innspill.