HAUGESUNDS AVIS MENER: Håndverkstjenester inntar tredjeplassen på halvårsstatistikken for henvendelser til Forbrukerrådet. Og antallet som søker råd og veiledning i denne kategorien øker. En annen fersk forbrukerundersøkelse viser at håndverkere, totalt sett, er den yrkesgruppen folk har minst tiltro til – blant 52 typer vare- og tjenestetilbydere.

Det er ikke så vanskelig å peke på noen årsaker. Velstandsutviklingen gir høy etterspørsel på håndverksmarkedene, mange skal ha pusset opp eller rehabilitert sine hus, og mange bygger nytt. Det faglige grunnlaget kan variere en god del blant norske og ikke minst utenlandske tjenesteytere. Presset er stort, og kunden kan ofte fristes til å se mer på prisen enn å forsikre seg om kvaliteten.

Problemene dette kan medføre er imidlertid ikke forbeholdt det private «kjøkken- og baderomsmarkedet». Dagens Næringsliv omtalte nylig rapporten fra Bygg 21, som ble nedsatt av Kommunaldepartementet for å fremme overordnede strategier for byggenæringen. Rapporten beskriver en ukultur med florerende mistillit og dårlig samarbeid mellom ulike aktører i en fragmentert og splittet næring.

Mange har større glede av at andre mislykkes enn av egen suksess, lyder en av spissformuleringene. Resultatet blir byggeskader, lav produktivitet og en generell mangel på informasjon som grunnlag for oppdragsgivernes valg. Dermed blir det vanskelig å sortere anbudsgivere ut fra kvalitet.

Pris blir et bærende kriterium når hus skal bygges, enten byggherren er et privat selskap, staten eller kommunen. Administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening mener bildet ikke er representativt – men legger ikke skjul på at problemene finnes. Så hvem bør gjøre hva for å løse dem?

Én iøynefallende strategi må være å øke tilfanget av fagfolk over hele linjen. Dermed er vi midt inne i debatten om et skolevesen som gjennom mange år har sviktet håndverksfagene og hvor reformer tvinger seg fram.

Men det handler også om å skjerpe kvalitetsbevisstheten hos de store kundene. De store offentlige byggherrer bør framstå som gode eksempler når det gjelder å stille krav og å følge opp under hele prosessen.

For erfaringen er den samme, fra staten til den private baderomseier: Å kjøpe billig kan koste dyrt. Det handler også om å skjerpe kvalitetsbevisst-heten hos de store kundene.