HAUGESUND: – Jeg ønsker å stimulere til at uthusene blir vedlikeholdt. Huseierne trenger et økonomisk incitament for å gjøre dette, sier Tore Nilsen (V).

Han mener at uthus i sentrum og de nærmeste boom-rådene rundt sentrum er særegne og viktige trekk ved byens arkitektur og struktur. Kvali-teter det er viktig å bevare.

Del

Samtidig har uthusene etter Nilsens mening et stort uutnyttet potensial. En rusletur i Haraldsgata og Strandgata bekrefter at det fortsatt eksi- sterer en rekke mer eller mindre skjulte bakgårder og uthus i sentrum. Noen er pusset og er i bruk. Mange andre står tomme og forfaller.

– Tidligere ble uthusene bruk som utedo, til klesvask og lager. I dag har de ingen funksjon. Kommunen må legge til rette for at uthusene kan bli tatt i bruk til andre formål, sier Nilsen.

Han mener at et system med tidkrevende omreguleringer vil bremse en slik utvikling.

Spør i planutvalget

På kveldens møte i planutvalget i kommunen stiller Venstre-politikeren spørsmål om det finnes reguleringsbestemmelser som er til hinder for at sentrumsnære uthus kan tas i bruk til nærings- eller boligformål. Han ønsker også å få vite hvilke hensyn huseierne må ta dersom de ønsker å rehabilitere og ta i bruk uthusene.

– Vi skal snart rullere kommuneplanen og sentrumsplanen. Jeg mener det er viktig å få i gang en debatt om hva vi vil med uthusene, sier Nil- sen.

Han ønsker også at administrasjonen fremmer en sak til planutvalget om problemstillingen.

Bevarer særpreget

I gjeldende kommuneplan er det slått fast at kommunen ønsker å få bygget flere boliger i sentrum gjennom fortetting og utnyttelse av ledige arealer.

– Ved å ta i bruk uthusene har vi en mulighet til å drive fortetting, samtidig som vi ivaretar sentrums egenart, mener Venstre-politikeren.

Tradisjonelt tenker utbyggere nybygg når de skal lage boliger i sentrum. Nilsen mener at mange uthus kan innredes som leiligheter for studenter og andre med lite plassbehov. Andre uthus kan bli verksteder for kunst- og håndverk og «småindustri» – eller serveringssteder.

– Dersom flere bosetter seg i sentrum, vil det skape mer liv. Folk vil da bevege seg i sentrum i større deler av døgnet enn i dag, sier Nilsen.

Frivillig

Dessuten mener han at sentrum vil bli mer spennende for besøkende dersom bakgårdene åpnes opp og blir tatt i bruk.

– Det er ofte de små avstikkerne som er interessante når du besøker nye steder. Dersom vi klarer å utnytte bakgårdene, vil dette være med på å gjøre sentrum mer attraktivt, mener Nilsen.

Han påpeker at den nye plan- og bygningsloven gjør det lettere for kommunen å stille krav til huseierne om vedlikehold og utbedringer etc.

Men i denne omgang ønsker han å stimulere til frivillighet framfor å bruke pisk. Hensikten med utspillet er å få startet en prosess for å gjøre det enklere for huseierne å ta i bruk sine uthus og bakgårder.

Nilsen understreker at det er frivillig og opp til hver enkelt om de ønsker å gjøre dette.