OSLO: Ifølge TV 2 krever overvåkingsorganet ESA at Norge opphever flyforbudet på linje med resten av EU.

I Norge er to typer såkalte Super Puma-helikoptre satt på bakken av sikkerhetsårsaker etter Turøy-ulykken i april. Tolv menn og en kvinne omkom i ulykken.

Det europeiske luftfartssikkerhetsbyrået (EASA) mener at nødvendige sikkerhetstiltak er iverksatt, samtidig som en nå kjenner til ulykkens årsak, som var et tretthetsbrudd i et tannhjul i girboksen.

Norske luftfartsmyndigheter mener imidlertid at flere svar må på plass før flyforbudet oppheves.

– Samarbeidsforum stiller seg bak og støtter norske myndigheters håndtering av denne saken. Vi mener det er viktig at man får Havarikommisjonens konklusjoner på plass, og at Airbus også kan redegjøre for hva som ligger bak en beslutning om å fortsette å bruke disse helikoptrene, sier Anders Røsok, leder for Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel.

Forumet er sammensatt av representanter fra Norsk Flygerforbund, Luftfartstilsynet, helikopterselskaper og ansattes organisasjoner. Forumet mener at man i dag ikke kjenner den bakenforliggende årsaken som kan forklare hvordan tretthetsbruddet oppsto, og hvordan det kunne utvikle seg uten å bli oppdaget.

Også britiske myndigheter opprettholder flyforbudet for de omtalte helikoptertypene.