Brukergruppen ved Rehabilitering Vest reagerer sterkt på at Helse Fonna fremover kan bli uten tilbud om dagrehabilitering og døgnrehabiltering.

Helse Vest har økt behov for dagrehabilitering, men dette er umulig å gjennomføre dersom reisevei totalt pr. dag blir 4-6 timer.

Dagopphold innebærer å være tilstede i Haugesund fra kl. 09:00-15:00 hver dag mandag til fredag i f.eks. 3 uker, og pasient bor hjemme i hele perioden. Det sier seg selv at lang reisevei over 1-1,5 timer hver vei er en umulig situasjon for å gjennomføre dagrehabilitering. Etter en behandlingsdag er pasient svært sliten, og da er det umulig med lang reisevei i et område hvor det i tillegg også er dårlig med kollektivtilbud.

Ivar Eriksen i Helse Vest uttaler at han sier de er lei seg, men da er jobben deres å finne løsninger. Brukerne forventer at Helse Vest løser utfordringen da det er mulig å bruke skjønn. Helse Vest er til for brukerne innen sin region, og det betyr å tilrettelegge et godt tilbud til alle innbyggere uavhengig av bosted.

Rehabilitering Vest AS gir et tilbud som kommunehelsetjenesten ikke kan tilby. Dermed vil det være katastrofalt å stå uten dette tilbudet i dette distriktet i mange år fremover og kanskje i all fremtid.

Det tar lang tid å bygge opp en slik bredde på kompetanse, og det er ingen selvfølge at noen vil ta den økonomiske risiko å igjen bygge opp noe slikt i distriktet til Helse Fonna.

Helse Fonna bør derfor ha en betydelig bedre dialog underveis i kontraktsperioder dersom de ønsker å opprettholde et bredt tilbud i distriktene, og ikke bare i de to største byene. Dersom Helse Fonna ønsker forbedringer på tilbudet er det derfor helt vesentlig at de har tett dialog om dette i kontraktsperioden.

Nøkkeltall for Rehabilitering Vest AS 2022:

  • Til sammen 531 deltagere med tilsammen 10.963 døgn-/dagopphold, hvorav 403 døgndeltagere med til sammen 8.870 døgnopphold, tilsvarende 92% belegg
  • 131 dagdeltagere med tilsammen 2.093 dagopphold, tilsvarende 91% belegg
  • Et behandlingsopplegg består f.eks av: Undervisning, gymnastikk, tid i basseng, avspenning, fysioterapi, samtaler med fysioterapeut, koordinator, sosionom, ernæringsfysiolog og lege.
  • Rehabilitering vest AS tilbyr rehabiliteringstjenester til følgende diagnosegrupper:
  • Amputasjoner underekstremiteter
  • Revmatologiske sykdommer
  • Langvarig muskel og bløtdelssmerte
  • Brudd, ortopedi og slitasjetilstander i skjelett
  • Rehabilitering Vest AS kan f.eks siste året vise til svært gode tilbakemelding fra brukerne.

Som en del av Rehabilitering Vest sin helhetlige kartlegging benyttes standardiserte pasientrelaterte kartleggingsredskap (PROMs).

COOP/WONCA er et av de anerkjente kartleggingsskjemaene som benyttes for å måle helserelatert livskvalitet og inkluderer variabler for både biologiske, psykologiske og sosiale aspekt. COOP/WONCA består av 6 spørsmål og kartlegger fysisk form, følelsesmessige problemer, daglige aktiviteter, sosiale aktivitet, endring i helsetilstand og samlet helsetilstand på en skala fra 1-5. Lav score indikerer god egenopplevd helsetilstand, høy score indikerer dårligere egenopplevd helsetilstand.

Ved Rehabilitering Vest fyller deltaker selv ut skjemaet ved innkomst og utreise. Vi anser vanligvis en sumscore på 2 poeng som betydningsfullt (statistisk signifikant) hvor rapport fra 2022 viser bedring av helsetilstand på 4.46 poeng og dermed en samlet forbedring i deltagers egenopplevde helsetilstand på alle områder.

Brukerutvalget ser frem til at Helse Vest finner en løsning på dagens utfordring.