Etter drapet på min mor har jeg brukt mye tid på å dele opplevelsene og erfaringene vi gjorde oss i tiden etterpå. Jeg har delt med ulike instanser både innenfor justis og helse. Målsettingen vår er tydelig. Vi deler for å lære og forbedre slik at ingen får oppleve det samme som oss.

I sommer har jeg vært i Haugesund igjen og kjent på reaksjonene knyttet til de ulike hendelsene som har vært i byen. Noe som i liten grad har vært kjent er at det har pågått en nasjonal diskusjon om hvordan man skal håndtere varsler knyttet til helsevesenet fremover. Varslingsutvalget la frem sin rapport før sommeren med høringsfrist 31. August. Ett av punktene der var at Statens undersøkelseskommisjon for helsesaker (UKOM) skulle legges inn under Helsetilsynet for å effektivisere. Utfordringen min er Helse Fonna sin begrunnelse for å bifalle å legge ned UKOM og flytte ressursene til Helsetilsynet. De begrunner det nemlig med følgende: «Me kan ikkje sjå at innføringa av Ukom har ført til forbetring i arbeidet med alvorlege hendingar og oppfølging av desse.»

UKOM sine rapporter er nemlig anonymiserte, så offisielt så gjelder ikke rapporten om drapet på min mor Helse Fonna. Likevel vet alle innen Helsevesenet at UKOM sin rapport om «Hva vi kan lære etter et drap begått i psykotisk tilstand» dreier seg om drapet på min mor på Vår Frelsers gravlund og gjerningsmannen sitt opphold i Helse Fonna. En rapport hvor de gjennomgikk sju forskjellige drap før UKOM landet på at det var åpenbart mest å lære av å se på Helse Fonna sin håndtering av gjerningsmannen før drapet. En rapport hvor jeg var varsleren. Et av læringspunktene i rapporten gjelder hvordan Helse Fonna kan nytte gjøre seg informasjonen fra politiet gjennom for eksempel rettspsykiatriske rapporter.

Når vi sammenligner Helse Fonna sin egen evaluering (gjengitt av Haugesunds Avis) etter drapet med funnene til UKOM så finner vi ganske store forskjeller:

Helse Fonna – «det ble gjort en omfattende farlighetsvurdering av personen»
UKOM – «Pasientjournal viser ikke til noen form for voldsrisikovurdering»
Helse Fonna – «…. gjennomført en bred utredning av pasienten»
UKOM – «Det er ikke dokumentert noen diagnostisk vurdering av ham i løpet av dette oppholdet.»

Jeg er opptatt av Helse Fonna sin evne til å være en aktør som lærer og bidrar til samfunnsvernet i nedslagsfeltet sitt. Spesielt gitt hendelsene i sommer. Når jeg imidlertid leser at voldsinformasjon fra politiet verken blir lest eller at det blir gjort vurderinger så får håpet mitt seg en knekk. Når jeg i tillegg ser at en organisasjon som leverer en rapport som kommer med mulig forbedringer hos Helse Fonna blir sett på som irrelevant som kilde til forbedring så blir jeg oppgitt.

Så sent som for et par uker siden i en artikkel hos TV2 knyttet til gjerningsmannens mange henlagte straffesaker kan jeg lese følgende uttalelse fra Helse Fonna: «At etatene ikke tok ansvar, slik Hereid-familien hevder, er han ikke enig i. – I slike kompliserte saker er det vanskelig å peke på et spesifikt årsaksforhold som har medført den tragiske hendelsen og dermed legge ansvaret til en etat, sier han.» Jeg er tom for ord. For som meg som lekmann så er det vanskelig å forstå hvorfor du ikke skal lese en rapport fra politiet om voldsrisiko når den blir mottatt. Hvorfor voldshistorikken ikke blir registrert noe sted på sykehuset. Er det egentlig så mye mer komplisert enn å ta til seg informasjon som politiet mener er viktig?

Så kan vi stole på Helse Fonna sin evne til å forsøke å beskytte samfunnet og forbedre seg i forhold til informasjon om voldsrisiko? Riksadvokaten svarte kanskje på dette i sitt høringsinnspill i 2016 i forbindelse med endringer i lovverket knyttet til dom på tvunget psykisk helsevern: «disse personene burde vært ivaretatt av helsevesenet, men det må konstateres at det ikke skjer. Etter det en kan forstå er det ingen utsikter til at dette vil endre seg i overskuelig fremtid. Dessverre er det da ingen annen utvei enn å søke en løsning gjennom strafferettslige virkemidler. En kan ikke lenger vente på at helsevesenet ser seg i stand til å ta dette ansvaret.»

Kilder:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-varselutvalgets-rapport-fra-varsel-til-laring-og- forbedring/id2975041/Download/?vedleggId=3289e5c3-f433-44fc-80db-f4a2a161d17e

https://ukom.no/rapporter/hva-kan-vi-laere-etter-et-drap-begatt-i-psykotisk-tilstand/sammendrag

https://www.tv2.no/spesialer/nyheter/haugesund-henlagt-065

https://tidsskriftet.no/2021/06/kronikk/justissektorens-inntog-i-norsk-psykiatri