(Hardanger Folkeblad:) Politikerne i utval for samfunn, plan og næring får saken på bordet onsdag og har da muligheten til å gi utbygger Berge Sag Hyttetomter AS, som har engasjert Gøtz AS som plankonsulent, grønt lys til å gå videre med neste steg.

Går alt som planlagt kan den endelige reguleringsplanen bli vedtatt mars neste år.

Kravet om et planprogram og konsekvensutredning ble satt ned fordi deler av utbyggingen vil være i strid med kommuneplanen og legge beslag på LNF-områder i sør og i nord. LNF står for Landskap, natur og friluftsområder. I tillegg er området også vurdert som skredfarlig av NVE, og det er derfor gjort en egen analyse av rasproblematikken.

Med reguleringsplanen ønsker utbyggeren å få opp 100 nye fritidsboliger som vil supplere rundt 15 av dagens hytter i området. Det skal også bygges tilkomstvei, parkeringsplasser og friområde.

«Planen vil vidare leggja til rette for aktivitet og friluftsliv med ski-/turløypetraséar i feltet, og akebakke i nord-aust», står det i planprogrammet som også påpeker at det er stor etterspørsel etter hytter på fjellet.

Hele området strekker seg over 267.000 kvadratmeter.

Korlevoll-området er lite utbygd fra før, og i planprogrammet kommer det fram at hyttefeltet vil være noe mer synlig i landskapet enn dagens hytter. Til gjengjeld blir det god utsikt fra de nye fritidsboligene.

I høringsrunden kom det inn 12 innspill, men flere av dem var mer rettet mot reguleringsplanen og ikke på selve planprogrammet. Dermed ser ikke rådmannen behov for å gjøre noen endringer.

«Rådmannen meiner planprogrammet legg opp til grundige utgreiinger som vil danna eit godt grunnlag for å gjera vedtak når reguleringsplanen skal handsamast», skriver rådmannen i sin innstilling.

Formålet med planprogrammet har vært å avklare premisser og formål, kikke på nåværende status for området og fastsette hvilke utgreiinger som skal gjennomføres i neste fase.

En av tingene som fort kan bli aktuelt er en arkeologisk undersøkelse. Det er registrert fem ruiner av uteløer fra før 1900-tallet ved Korlevoll, og fire av dem ligger i planområdet.

NB: Hardanger Folkeblad gjør oppmerksom på at det i en tidligere versjon av denne artikkel stod at planområdet utgjorde 267.000 kvadratkilometer. Dette er feil. Det korrekte er 267.000 kvadratmeter, eller 267 dekar. Artikkelen ble oppdatert klokka 1. juni klokka 14:43.

Vil bygge 100 nye hytter i dette området