RETTSSAK: Kvinnen ble først dømt i Nord-Troms tingrett høsten 2018. Deretter ble hun igjen dømt i Hålogaland lagmannsrett til å betale en bot på 12.000 kroner i april. Kvinnen ble også dømt for å ha brukt eller vært i besittelse av narkotika.

Bakgrunnen var en konflikt kvinnen var i med barnevernet, etter at barnevernet fattet vedtak om omsorgsovertakelse av datteren hennes.

Åpen gruppe

Kvinnen opprettet deretter blant annet en åpen Facebook-gruppe om barnevernssaken. Der publiserte hun en rekke meldinger om barnevernsansatte, blant annet innlegg hvor hun skrev at hun visste hvor saksbehandleren bodde og at hun kjente «mange folk som sikkert vil stikke innom henne».

– Et barn på sju år har bare i liten grad forutsetninger for å overskue konsekvensene av slik offentliggjøring, herunder mulige konsekvenser på sikt. At barnet som sjuåring ikke reagerer på slik offentliggjøring, utelukker ikke senere reaksjoner, for eksempel i ungdomstiden, het det i dommen fra lagmannsretten.

Kamp mot barnevernet

Kvinnens forsvarer har tidligere opplyst til NTB at Høyesterett tok inn saken til prøving fordi den er prinsipiell og skulle prøve menneskerettighetene ved ytringer og foreldres rett til å handle på vegne av sine barn.

Høyesterett trekker fram at offentliggjøringen av bildene og videoene er gjort i hovedsak som et virkemiddel i kvinnens kamp mot barnevernet.

«Denne kampen var viktig for A, men den kunne og burde blitt ført uten å blottlegge privat og sensitiv informasjon om den svært unge datteren hennes. Større frihet på dette området vil potensielt kunne få store negative konsekvenser for unge i en sårbar situasjon – som da lett vil kunne bli offer for press fra foreldre for å stå fram og kritisere barnevernet. Dette tilsier at hensyn til ytringsfriheten må vike her», heter det i kjennelsen.

Tar saken til Strasbourg

Rett24 får opplyst av Elden at kvinnen og hennes datter nå vil klage Norge inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD).

– Det er overraskende at verken barnet eller vergen kan avgjøre hva som skal legges ut på Facebook, men at politiet skal avgjøre for dem. Moren og datteren har varslet at de vil klage Norge inn for EMD for brudd på deres rett til å bestemme over eget privatliv og brudd på ytringsfriheten. Dette blir en spennende avklaring, sier Elden.