Barnehage og skole er noe som engasjerer svært mange i Vindafjord akkurat nå.

I budsjett i 2019 ba kommunestyret kommunedirektøren om å utarbeide en barnehage- og skolebruksplan for å sikre kvalitet i fremtiden.

Vindafjord AP synes ikke at kvalitetsfokuset til kommunedirektøren kom så godt frem i det første fremlegget som lå ute på høring og ble presentert i folkemøtene. Han foreslo en ny struktur der man gikk fra våre 9 skoler til 1 felles ungdomsskole i Ølen og 3 barneskoler totalt i hele kommunen. I løpet av de ni folkemøtene opplevde vi at kvalitetsfokuset i dette første fremlegget druknet i engasjementet rundt levende bygder.

Etter folkemøtene og høringsrunde la kommunedirektøren frem sitt endelige forslag til vedtak. Dette forslaget var mindre inngripende, og viste at høringsinnspill i noen grad var tatt hensyn til. Det ble også tydeligere at spesielt skolene i Vindafjord nærmer seg en mindre god kvalitet. Han foreslo å legge ned skolene på Bjoa og Imsland.

Vindafjord Arbeiderparti og Vindafjord Høyre har sammen jobbet frem et felles forslag, som delvis er basert på kommunedirektørens siste forslag til vedtak. Vi er svært glade for at kommunedirektøren virkelig har satt søkelys på å sikre lik kvalitet for alle barn i kommunen, både i barnehage og på skole. AP og Høyre har også laget et punkt i sitt forslag som sier noe om skoleskyss. Vi har en langstrakt kommune og mange barn tar buss til skolen. Vi er opptatt av at de som må ta buss skal få mest mulig optimalt tilbud, og ber derfor kommunedirektøren om sak på akkurat dette i vårt forslag.

Barnehager og skoler har fått langt flere krav til både drift og tilleggstjenester enn før, derfor peker kommunedirektøren nå på at en strukturell endring må til for å oppfylle de nye kravene. De siste årene har innsparing i drift vært redningen til skolene og barnehagene. Nå nærmer vi oss et nivå som er så lavt at oppvekstsektoren er sårbar. Kommunedirektøren skriver i saksutredningen at tiltak til innsparinger i oppvekst har for eksempel vært redusert bruk av vikarer i de ulike enhetene, redusert innkjøp av læremiddel og utstyr, m.m. Dette mener vi ikke kan fortsette, da det vil gå ut over undervisningen.

Demografien i hele kommunen er i endring. I vår kommune betyr dette at vi på sikt får flere eldre enn unge innbyggere. Ingen politiske partier kan akkurat nå gi Bjoa eller Imsland løfte om lang fredning i denne saken. Dette er fordi ingen vet hvor kjapt en strukturell endring blir et uunngåelig faktum.

Derfor mener vi at det er bedre å legge ned to skoler nå og dermed gi kommunen vår handlingsrom. Handlingsrom til å løse de utfordringene som er vanskelige ved dagens struktur, som for eksempel tilbudet om helsesykepleier og en sterk PP-tjeneste. Vi ønsker at kommunen skal få mer rom til å jobbe forebyggende, styrke BTI modellen og laget rundt barnet. I arbeid med barn og unge mener vi at forebyggende tiltak alltid er bedre enn brannslukking. I særavtalen for lærere er det i 2022 kommet inn et nytt punkt som fører til at mer ressurser skal knyttes til kontaktlærere med elevgrupper over 21 elever. Vi er bekymret for hvordan dette vil påvirke ressursfordelingen mellom de ulike enhetene da rammetilskuddet fra staten ikke økes.
Vi mener at vårt forslag er en god løsning, og strukturelle endringer er sannsynligvis ikke til å unngå på grunn av utviklingen i demografien.

Kommunestyrerepresentanter for Vindafjord AP,

Gruppeleder Wenche Sandbekken Lilleland, Hanne Stine Vannes og Solvår Langeland.