Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor holder du liv i omkjøringsveien, Bergsvåg?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

8. juni 2021 kunne blitt en merkedag. Det kunne blitt dagen da fylkeskommunen parkerte omkjøringsveien for godt – etter omtrent 12 år med ørkesløs planlegging og utredning, noe som har kostet haugalandsbilistene minst 80 millioner kroner i bompenger.

I stedet vedtok Fylkesutvalget – med én stemmes overvekt (8 mot 7) følgende: «Fylkesrådmannen bes innen samferdselsutvalget i september, i samarbeid med Karmøy kommune, avklare hvilke utredninger som er nødvendige for å imøtekomme Kommunal- og moderniseringsdepartementets krav i brev av 15. april 2021 for den delen av reguleringsplanen for «omkjøringsveien» (FV547 Åkra Sør – Veakrossen) som ikke har rettsvirkning, samt hvilke kostnader disse utredningene vil medføre og finansieringen av utredningene.»

Det var Ap, Høyre, KrF og et splittet Sp som sørget for det knappe flertallet. Fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg (Sp), som leder den politiske styringsgruppen i Haugalandspakken, stemte for å fortsette utredningene av omkjøringsveien – mens hans partikollega, Hanne Marte Vatnaland, stemte mot den samme utredningen.

Bergsvåg begrunnet sitt standpunkt med at «vi i dag ikke skal ta stilling til om veien skal bygges eller ikke bygges, men vi skal ta stilling til om vi ønsker mer informasjon». 12 år med planlegginger og utredninger er tydeligvis ikke nok for å kunne si ja eller nei til prosjektet som sådan – slik mindretallet mente. Vi må spørre oss om Bergsvåg er for eller mot prosjektet, eller om han fortsatt ikke har greid å bestemme seg. Det er ingen tvil om at omkjøringsveien vil være svært skadelig for landbruk og matjord – så hvorfor benyttet da ikke «jordvernpartiet» Senterpartiet denne unike anledningen til å legge hele prosjektet dødt?

Å vedta ytterligere utredninger har mange negative sider. Fylkesutvalgets vedtak medfører – mest sannsynlig – at omkjøringsveien vil fortsette å være kommunestyreflertallets viktigste enkeltprosjekt inn mot en eventuell ny 547-pakke på Karmøy fra 2023 (hvis ikke Karmøy Høyre snur). Dette vil i så fall være svært begrensende for høstens samferdselsdiskusjoner i Karmøy, og vil trolig medføre at Karmøy kommune og Rogaland fylkeskommune kommer på kollisjonskurs, når hovedinnretningen av en eventuell ny bompengepakke skal vedtas til høsten. Men her er det altså fylkeskommunen som tar den endelige avgjørelsen.

Et annet sentralt moment er tidsaspektet: Hvordan kan man i løpet av 2021 avgjøre en hovedinnretning av en ny bompengepakke i Karmøy kommune – noe som trolig vil si hvorvidt omkjøringsveien skal være med i en eventuell ny bompengepakke eller ikke – når man ikke engang vet om det vil komme krav om miljøtunnel fra KMD (KMD vil tidligst kunne svare våren 2022)? Dette gjør jo at man heller ikke har den ringeste anelse om prosjektets kostnadsnivå. Det sier seg selv at fylkeskommunen ikke kan gå med på å prioritere omkjøringsveien før de vet hva totalkostnaden av prosjektet blir. I verste fall vil altså omkjøringsveien kunne forsinke arbeidet med fremtidige bompengepakker betydelig; jeg tror ikke det er noen ønskesituasjon for det politiske flertallet i fylkeskommunen, med tanke på valget i 2023.

Videre tunnelutredninger vil trolig koste flere millioner kroner. Hvem skal så betale? Bergsvåg gjorde det klart at Haugalandspakken ikke kommer til å betale, siden omkjøringsveien ikke lenger er en del av Haugalandspakken. Det blir da enten Rogaland fylkeskommune eller Karmøy kommune som må punge ut hvis man skal gå videre med prosjektet. Det er svært vanskelig å se for seg at fylkeskommunen ønsker å bruke penger på ytterligere utredninger av prosjektet. I så fall står man igjen med Karmøy kommune: Ap, KrF og Karmøylista i Karmøy er troende til hva som helst i denne saken, men vi får håpe at Høyre innser at en slik pengebruk ikke har noe for seg – all den tid omkjøringsveien overhodet ikke svarer på de trafikale utfordringene som Åkra har.

Så hvorfor, kjære fylkesvaraordfører og leder av Haugalandspakkens styringsgruppe, gikk du inn for ytterligere utredninger av omkjøringsveien – hvis det er slik at Rogaland Senterparti egentlig er mot prosjektet? Det håper jeg du kan forklare både meg og alle bilistene som daglig står i kø på Nord-Karmøy – og som forventer at denne strekningen blir prioritert øverst hvis en ny bompengepakke blir en realitet fra 2023. Jeg føler meg helt overbevist om at flertallet av Karmøys bilister ikke ønsker å betale for omkjøringsveien i en eventuell ny bompengepakke – selv om Ap, KrF, Høyre og Karmøylista fortsatt synes å ivre veldig for prosjektet.

Politikk handler som kjent om å prioritere, og ikke minst om å reorientere seg når kartet ikke lenger stemmer overens med terrenget. Det har både Venstre og Fremskrittspartiet gjort i denne saken. Senterpartiet har dessverre ikke greid dette i tilstrekkelig grad.

PS. Jeg må også ta med at Arbeiderpartiet var eneste parti i Fylkesutvalget som IKKE enstemmig støttet fylkesrådmannens opprinnelige forslag (to Ap-ere stemte mot, mens fylkesordfører Chesak stemte for), som lød slik: «Fylkesrådmannen bes utrede om det kan finnes andre gode, men rimeligere og mer gjennomførbare løsninger for hvordan Fv547 i Karmøy kommune kan videreutvikles. Beslutning om videre planlegging gjøres basert på konklusjonene i denne utredningen.» Legg merke til den siste setningen – som altså 13 av Fylkesutvalgets 15 medlemmer stilte seg bak. Det er i seg selv en aldri så liten delseier for oss som er motstandere av omkjøringsveien, og samtidig en enorm tillitserklæring til fylkeskommunens fagfolk.

Kommentarer til denne saken