Det har vært skrevet en del om den nye skoletomten på Vea. Reguleringsplanen ligger nå på høring, med frist 27. august.

Det forundrer meg stort at karmøypolitikerne heller ønsker å bygge ny skole nærmest midt i et vassdrag (våtmark, myr og bekk) i stedet for på den sentrale og fine tomten der dagens skole ligger.

Området der skolen er planlagt er et rikt og svært variert skog- og våtmarksområde med flotte naturverdier, i hvert fall i lokal målestokk – noe også Connie Didriksen har påpekt flere ganger i leserinnlegg i Haugesunds Avis.

Statsforvalteren uttalte i fjor følgende til planoppstarten: «Planforslaget er vurdert å utløse krav om konsekvensutredning. Miljøtilstand i vannforekomsten (vannmiljø) og truete naturtyper (naturmangfold) skal utredes.» Til tross for dette har ikke Karmøy kommune laget noen konsekvensutredning. Kommunen går altså nok en gang i klinsj med statsforvalteren når det kommer til blant annet naturverdier. Hvorfor gjør Karmøy kommune det på denne måten, egentlig? Det er jo oppskriften på at planprosesser stopper opp.

Kommunen skriver i planforslaget: «Området er pr. i dag regulert til boligområde. Dette vil føre til svært omfattende naturinngrep. En reguleringsendring til skoletomt vil trolig føre til mindre inngrep, da store deler av tomten kan brukes som skolegård med tilrettelagte naturområder. Dette vil føre til mindre negativ konsekvens for naturmangfoldet enn ved utbyggings av boliger etter dagens gjeldende plan. Det anlegges en dam i friområdet sørvest for skoletomt (FRI2-3) som erstatning for eksisterende tjern i nordøst som må fjernes.»

Bygger man en skole i dette området, er det imidlertid umulig å se for seg at dagens naturverdier, som i stor grad er knyttet til variert blandingsskog og våtmark, vil kunne bevares på noen som helst måte. Dette fremstår altså mest som såkalt grønnvasking.

For meg er det vanskelig å forstå hvorfor ikke kommunen heller ønske å bygge ny skole der dagens skole ligger. Dette er jo en sentral tomt, som i praksis ligger klar til bygging så snart den gamle skolen (eller deler av den) er revet. I stedet ønsker altså kommunepolitikerne å ødelegge et flott naturområde med helt åpenbare naturkvaliteter. I tillegg ligger den nye skoletomten altså delvis i et våtmark-/myrområde – der kostnadene til grunnarbeidet kommer til å bli svært høye (hvor høye er det vel ingen som vet).

Kanskje noen politikere kan forklare hvorfor de heller ønsker å bygge ned et rikt naturområde – der elevene på Vea skole også kan oppleve flott natur – i stedet for å bygge på dagens sentrale skoletomt? Ny skole i våtmarksområdet er vel så langt kostnadsregnet til rundt 325 millioner kroner. Og det er kanskje før man vet hvor dyp myra er?

Jeg håper at kommunestyret tar en runde til i saken, og vurderer nåværende skoletomt som et aktuelt alternativ.