Noen kristne leser sin hellige skrift, Bibelen som Guds klare ord. Alt - eller i hvert fall det meste - gjelder for oss som lever i dag. Men mange av oss er lært opp til å lese Bibelen på en annen måte. Det er noe som er sentralt, annet er mer sekundært som ikke gjelder for oss men for dem det ble skrevet til for snart 2000 år siden.

Vi må tilpasse seg den tiden de lever i. Mange kristne opplever at samfunnet fjerner seg fra deres barnetro der Bibelen ga svar på ikke alt, så i hvert fall det meste her i livet! Men det er vel ingen i dag som vil gjøre ord i Det gamle testamentet til sine der personer med samme kjønn som har sex, trues med dødsstraff.

Tidene forandrer seg. Og de hellige skrifters ”klare” ord blir mindre klare i møtet med en ny virkelighet. I dagens debatt om kirkens identitet kan det være aktuelt å stille spørsmål om i hvor stor grad den kristne tro må bygge på et bestemt bibelsyn?

Det er mange forfattere i Bibelen som er nedskrevet på hebraisk, arameisk og gresk over et tidsspenn på nesten 1000 år! Og ”Bøkenes bok” som Bibelen også blir kalt, inneholder et mangold av historier og fortellinger, lover, ordspråk og salmer, evangelier og brev med til dels store spenninger og meningsforskjeller. Dertil kommer det at vi har mange avskrifter som varierer noe i gjengivelse. I tillegg er det forskjell på muslimers og kristnes holdning til sine hellige skrifter. For en muslim er tekstene diktert direkte fra Gud til Muhammed. Koranen er selve åpenbaringen. For kristne er det Jesus som er åpenbaringen fra Gud. Vi kan si at Bibelen er den krybbe Jesus ble lagt i. Det er derfor mye uvesentlig stoff i Bibelen.

Tiden er overmoden for å ta et oppgjør med Koranens og Bibelens ufeilbarlighet! Gud har skapt oss og gitt oss en viss sunn fornuft! Kanskje kunne denne fornuft.brukes til en fruktbar dialog om det som binder oss sammen? For verken kristne eller muslimer vil i fremtiden slippe unna å tolke og nytolke sine hellige skrifter. Det er ikke så enkelt at vi kan lese Bibelen og Koranen ”slik det står,” slik fundamentalister i begge religionene gjerne uttrykker seg. Alle tekster må selvsagt tolkes for å finne den opprinnelige betydning så de kan si noe til oss som lever i en helt annen tid.