Gjennom et omfattende leserinnlegg i Haugesunds Avis har Ivar Jacobsen delt sine visjoner om en kraftfull satsing på svømmeidrettene i Haugesund. Alltid spennende å høre hans tanker om dette. Innlegget er knyttet til en aktuell sak om hvorvidt Haugesund kommune skal stille garanti for en del av lånebeløpet til HTK-hallen.

Betingelsene for å gi en slik garanti er at det ikke skal være vesentlig økonomisk risiko. HTK (Haugesund Triathlon Klubb) har planlagt et anlegg som går vesentlig lenger enn å være et klubbanlegg. Det framheves av Jacobsen og andre som framsnakker anlegget at det er ledig kapasitet for både skolesvømming og annen svømmeidrett. Den økonomiske risikoen er slik jeg ser det særlig knyttet til hvilke inntekter en kan oppnå. I det framlagte budsjettet er det regnet med 1000 betalende medlemmer (årlig pris 7200 kroner) mens HTK kun garanterer for ca 200 av disse. Med kun den garanterte inntekten vil hallen gå i dundrende underskudd og mangle likviditet til å betjene sine kostnader allerede i løpet av første driftsår.

Dersom kommunen velger å leie kapasitet vil dette stille seg helt annerledes og bygget vil være økonomisk forsvarlig. På samme tid vil Haugesund kommune ha pådratt seg en økonomisk forpliktelse som vi selvsagt må ta hensyn til når folkebadet skal bygges. Det var en stund snakk om at kommunen hadde behov for midlertidig kapasitet fordi Haraldshallen ville bli revet før et folkebad kunne stå ferdig. I forbindelse med utbyggingen av Haraldsvang skole og flerbrukshall har det nå blitt klart at svømmehallen likevel ikke skal rives. Konklusjonene i denne saken skal legges fram for politisk behandling nå før sommeren.

Jacobsen har helt rett når han påpeker at framdriften i Kommunens eget prosjekt, folkebadet ikke akkurat er til å skryte av. Dette er noe vi som er ansvarlige politikere også er skuffet over. Status akkurat nå er at vi på grunn av manglende interesse for å levere inn anbud på folkebadet må ta en runde om hva dette prosjektet skal inneholde. Flertallskoalisjonen har tidligere etterlyst en gjennomgang der vi også vurderer dette opp imot inntektspotensialet i de ulike alternativene, akkurat som Jacobsen påpeker. Vi har skjøvet på beslutningen om endelig romprogram nettopp for å få et best mulig beslutningsgrunnlag som både ivaretar kommunens samlede tjenestetilbud og en økonomisk ansvarlighet. Jeg tror vi som politikere nå må be om en sak som gjør at vi så snart som mulig kan fatte et mer bindende vedtak veien videre ut ifra beste tilgjengelige informasjon.

For meg er det åpenbart at alle disse vurderingene henger sammen. Da blir det feil å fatte en beslutning nå som enten en liker det eller ikke vil få konsekvenser for vår handlefrihet i neste runde. Ja jeg ønsker å ta Jacobsen på alvor – vi skal løfte blikket og satse på at Haugesund skal være en by der svømmeidrettene har gode muligheter.