Kjære innbyggere og venner av Karmøy kommune.

Vi er på tampen av 2018 – et år som har gitt oss mange og ulike perspektiver på verden vi lever i.

Storbritannias utmeldelse av Den europeiske union, det som er kalt Brexit, forårsaker fortsatt splittelse blant britene og har satt regjeringen og spesielt statsminister Theresa May på harde prøver.

I nabolandet Sverige er det politisk kaos. Etter riksdagsvalget 9. sept., der det nasjonalistiske partiet Sverigedemokraterna kom på vippen, er det fortsatt ingen partier som har klart å danne regjering. Kanskje går det mot nyvalg? 

I USA er fortsatt president Donald Trump i fri dressur. Donald Trump og hans liv og levne er mål for minst seks ulike pågående etterforskninger. Samtidig er det stadig flere i kretsen rundt ham som må gå. Som programleder i TV programmet «the Apprentice» ble Trump kjent for uttalelsen – – – «you are fired». Som verdens mektigste statsleder virker det som han har til hensikt å videreføre denne strategien, med å foreta mange spontane endringer i regjeringen og i den sentrale administrasjon.

Presidenten er den direkte årsaken til budsjettkrisen som landet står i nå. Han krever 5 milliarder dollar til å bygge grensemur mellom Mexico og USA. Verken hans eget parti republikanerne eller demokratene gir støtte til kravet. Brudd i budsjettforhandlingene har ført til «shut down» som er en delvis nedstengning av det amerikanske statsapparatet. 800 000 offentlig ansatte er utestengt fra jobb, mens andre må gå på jobb, i hvert fall inntil videre, uten lønn.

#Me too – var en verdensomspennende grasrotkampanje i sosiale medier. Merkelappen «jeg også» markerer at en person er blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet og støtter andre som har opplevd det samme. Flere norske næringslivsledere og politikere, på ulike nivå, i ulike parti, ble heldigvis avslørt. Mange måtte fratre sine stillinger, verv og posisjoner.

Ellers måtte justisminister Sylvi Listhaug gå av. En av årsakene var en kommentar hun skrev på Facebook.

Fiskeriminister Per Sandberg måtte også gå, på grunn av brudd på rikets sikkerhetsbestemmelser når han var på en privat feriereise til Iran.

I løpet av året er det foretatt flere endringer i den norske regjeringen.

Det er faktisk kun helseminister Bent Høie og finansminister Siv Jensen som fortsatt styrer de departementene de opprinnelig fikk ansvar for.

Årets ord i Norge ble stemt fram til å være «Skjebnelandsmøte». Hele det politiske Norge satt «pal» foran TV-skjermen, i hele oktober, og følte spent med på alle fylkesårsmøter og landsmøtet i KrF.

I januar ble H og FrP regjeringen utvidet – med partiet V. V som var helt tydelige, i hele valgkampen, på at de ikke ønsket å være en del av samme regjering som FrP. I disse dager forhandler KrF med å gå inn i en regjering som de helt fram til det ekstraordinære landsmøtet 2. november garanterte at de ikke ville støtte.

På Haugalandet og i Karmøy kommune har vi heldigvis roligere forhold. Jeg tror at 2019 blir et år for omstilling og utvikling.

Vi har lenge sett at vi nærmer oss tøffere tider, og det kommende året må brukes til å sikre at vi kan levere framtidsrettede tjenester også i en situasjon der behovet for tjenester øker mer enn handlingsrommet. Skal vi skape en mer bærekraftig kommunal økonomi og at denne økonomien skal stå seg over tid, må vi imidlertid skape vekst, først og fremst i antall innbyggere og i næringsvirksomhet.

Derfor er det svært viktig å forsere utviklingen av det store boområdet på Kolnes/Eikje/Skre som har vært under planlegging i flere år. Der skal vi, riktig nok over tid, få etablert inntil 1700 nye boliger, ny barneskole, ny barnehage og andre offentlige tilbud.

Første steg for å realisere dette er ny Eikjeveg. I Karmøy har vi vedtatt reguleringsplanen og finansiering av den nye vegtraseen og VA-anlegget. Vi er klare. Men, en liten del av Eikjevegen ligger i nabokommunen Haugesund. Vi forventer at Haugesund vedtar reguleringsplanen tidlig på nyåret og at anleggsarbeidene med ny tidsrikt Eikjeveg endelig kan starte og at vi kan få bygget boliger til kanskje 5500–6000 nye haugalendinger. Det vil styrke Haugalandet og regionsenteret Haugesund.

Kommunen vår skal fortsatt fornyes, forenkles og forbedres. Det skal vi blant annet gjøre med å øke kompetansen til våre ansatte og ved stadig større implementering av digitale hjelpemidler. Det er bra, for både brukerne og de ansatte.

Et sentralt mål for Karmøy kommune, er å bli heldigital i 2020. Kommunens ønske om å digitalisere større deler av virksomheten sammenfaller med publikums forventninger om å kunne «gjøre jobben selv» og ha kontakt med det offentlige når de selv måtte ønske.

Digitalisering skjer på alle områder, både internt blant ansatte og eksternt mot innbyggere, organisasjoner, næringsliv og offentlige enheter. Internt i organisasjonen er det ønskelig å effektivisere arbeidsprosesser med hjelp av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, slik at de ansatte blir enda mer effektive, at kvaliteten øker og at medarbeiderne får benyttet sin kompetanse og sitt potensial. Vi begynner allerede å se resultatene av satsingen særlig gjennom teknologitette klasserom og velferdsteknologi som gjør at medarbeidere kan gjøre mer av jobben sin «ute i felten».

Nå i desember lanserte vi våre ny, moderne og brukervennlige nettsider. Her kan innbyggere, næringsliv og besøkende finne svar på det aller aller meste. Det er lett tilgjengelig informasjon, skjemaer hvor en kan sende forespørsler og søknader, en kan få råd om saksbehandling og få rask tilbakemelding på alle henvendelser. «Kommunen som vil at du skal lykkes» har tro på at nettsidene vil være til god hjelp for brukerne og våre ansatte.    

Eller så er vi godt i gang med arbeidet med å bli en referansekommune nasjonalt hvor målsettingen er å innføre digitale søknader om kommunale sosiale tjenester i NAV.

For noen uker siden signerte alle de 26 kommunene i Rogaland og fylkeskommunen en samarbeidsavtale. Hensikten er å samarbeide om felles digitale systemer og plattformer, gjøre smarte innkjøp sammen, dele på kompetanse og kunne tilby nye og bedre tjenester til brukerne.

Karmøy kommune er ellers en aktiv pådriver i det interkommunale prosjektet for velferdsteknologi på Haugalandet.

Karmøy ble kåret til Årets frivillighetskommune 2018

Kulturminister Trine Skei Grande sto for den høytidelige overrekkelsen. I motivasjonen for tildelingen sa kulturministeren, ......... sitat:

«Årets frivillighetskommune har jobbet systematisk og målrettet med sin frivillighetspolitikk. Vinneren har lagt ned en betydelig innsats i å bli kjent med bredden av det som rører seg i frivillig sektor gjennom å kartlegge frivillighetens utfordringer, ressurser, samarbeidsrelasjoner og utviklingsmuligheter.

I tillegg har vinneren utviklet sin frivillighetspolitikk i dialog med bredden av frivilligheten. Vinneren er en aktiv tilrettelegger for godt samspill mellom politikk og frivillighet.

Det er ansatt en frivillighetskoordinator som skal støtte opp om mangfoldet og omfanget av aktiviteter som frivilligheten representerer, og legge til rette for en bærekraftig frivillig sektor. Kommunen, som ligger på Vestlandet, har etablert en rekke samarbeidsprosjekter med ulike typer frivillige organisasjoner innen kultur, idrett og friluftsliv, blant annet for å skape aktiviteter for barn og unge fra lavinntektsfamilier.»

I noen prosjekter er det organisasjonene selv som har ønsket et samarbeid, mens det i andre er kommunen som er initiativtaker. Etter juryens vurdering har kommunes måte å utvikle sin frivillighetspolitikk stor overføringsverdi til andre kommuner».

– før hun åpnet konvolutten – og erklærte Karmøy som frivillighetskommunen i 2018.

Denne utmerkelsen er en stor anerkjennelse til alle de som driver frivillig arbeid i kommunen, som hver eneste dag står på for å gi gode og sunne tilbud til barn, unge, voksne og seniorer. Å drive frivillig arbeid, sammen med andre, med samme interesse, gir oss glede, stolthet og samhold.

Utmerkelsen gir motivasjon til å stå på litt ekstra og jobbe enda hardere for å få flere med på laget.

I årene som kommer er det viktig å videreutvikle samhandlingen med de frivillige ressursene i samfunnet. Tilbakemeldingene fra frivilligheten er utelukkende positive til kommunens forsøk på å gi dem drahjelp og støtte. Til neste år tar kommunen sikte på å utvide fra én til to frivilligsentraler.

Ved konstituering etter neste lokalvalg bør det etableres et Frivillighetsråd som har som formål og representere frivillighetens interesser i kommunen. Frivillighetsrådet skal ha uttalerett i alle saker som omhandler frivilligheten, på lik linje som vi i dag har eldreråd, idrettsråd, ungdomsråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Karmøy har en aktiv og bred frivillig sektor som arrangerer en stor andel av aktivitetstilbudene for innbyggerne i kommunen. Organisasjonene bidrar til økt trivsel og bedre integrering, og forskning viser at de som er aktive i organisasjonslivet gjennomgående har bedre helse og uttrykker større tilfredshet med livet.

For fire år siden ble det estimert at frivilligheten i Karmøy bidro med en verdiskapning på over 1 milliarder kroner og ca. 1200 ulønnede årsverk.

230 bruker Aktivitetskortet

Karmøy kommune har etablert Aktivitetskortet – en ordning for å sikre deltakelse på kultur- og fritidstilbud for barn og unge fra lavinntektsfamilier. Aktivitetskortet gir blant annet gratis inngang på Karmøy kino, Karmøyhallen, Tysværtunet og alle kommunale arrangementer. Det kan også dekke medlemskap i frivillige organisasjoner, friplasser på kulturskolen og til innkjøp av noe utstyr og drakter. 

I dag benyttes denne ordningen av 230 barn og unge, og det bidrar til å redusere de økonomiske utfordringene familiene har for deltakelse i det lokale kultur- og fritidstilbudet.

I budsjett- og økonomiplanen kommunestyret vedtok nå i desember ligger det også inne noe finansiering og en forventning om å tilpasse en ordning hvor barnetrygden ikke kommer til fratrekk i søknad om sosialstønad. Ordningen vil gi en lik vurdering og rettferdig behandling av familier med lav inntekt. Dette vil være et godt tiltak for å redusere forskjellene i samfunnet vårt.

Vi opplever stadig vekst i omsorgsbehovet

Omsorgsbudsjettet har økt fra år til år. Forklaringene er flere. Det handler blant annet om overføring av ansvar fra spesialisthelsetjenesten, kompleksiteten i sykdomsbilde og nye brukergrupper. Fortsatt ser vi en økende vekst i tjenestebehov framover.

En del av det økte tjenestebehovet skriver seg fra samhandlingsreformen som innebærer at kommunen har fått et større ansvar for bl.a. utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Kommunen må forholde seg til brukere og pasienter som har mer sammensatte og mer omfattende hjelpebehov enn tidligere. Særlig blir presset på de hjemmebaserte tjenestene større spesielt hjemmesykepleien.

Helse- og omsorgsplasser

I oktober åpnet vi del 2 av Vea sykehjem. Vea sykehjem har nå 107 plasser fordelt på både korttids- og langtidsplasser. Med stolthet kan vi si at dette er kommunens største og mest moderne og funksjonelle sykehjem.

Sykehjemmet er tilrettelagt med topp moderne tekniske løsninger og det beste markedet kan tilby innenfor velferdsteknologi. Det er på alle områder lagt vekt på at pasientene skal trives, ha et verdig og godt liv der de i størst mulig grad skal kunne benytte egne ressurser.

Det er også vektlagt løsninger som sikrer gode og effektive arbeidsforhold for ansatte.

I den reviderte Helse- og omsorgsplanen har et enstemmig kommunestyret vedtatt å bygge 100 nye plasser for heldøgns omsorgsplasser og sykehjemsplasser det nærmeste ti året. I økonomiperioden er det planlagt investert nesten 440 millioner kroner. Drøyt fire kroner av hver tier forventer en å få tilbake fra staten i form av tilskudd. Det største nye prosjektet er utbyggingen av en seniorlandsby på Spanne, der en skal ha et bredt spekter av både offentlige- og private tilbud.

Men, først i køen er imidlertid nye Skudeneshavn bo- og behandlingshjem. Nytt sykehjem med 32 plasser med tilliggende omsorgsbolig med åtte heldøgns plasser skal bygges så snart som praktisk mulig. Arbeidene med å rive det utrangerte sykehjemmet skal starte i første del av 2019. Parallelt jobbes det med arkitekttegninger, prosjektering, utlysning av anbud og søknader slik at byggearbeidene kan starte omgående. Erfaringene og kvalitetene på Vea sykehjem skal være grunnlaget for det topp moderne sykehjemmet som skal bygges i Skudeneshavn.

Byutvikling

Som eneste kommune i landet har Karmøy tre byer. Alle tre byene; Kopervik, Skudeneshavn og Åkrehamn, har de siste årene vært gjenstand for hvert sitt byutviklingsprosjekt. Sammen med lokalt handels- og næringsliv og andre lokale ressurser ønsker kommunen å utvikle byenes særpreg, attraktivitet og gjøre byene mer urbane. I investeringsbudsjettet er det avsatt midler til byutviklingstiltak. 

I Kopervik ønsker kommunen å erverve størst mulig areal av havneområdet. Området skal benyttes til byutvikling. Det bør utlyses en konkurranse for å bestemme konsept og arealdisponering.

I Åkrehamn  ønsker vi å selge bygninger og uteareal på Åkra skole til markedsbetingelser. Skoleområdet skal brukes til sentrumsutvikling. Salgssummen skal være med å finansiere prosjektet «Nye Åkra barneskole» på tomten som allerede er ervervet til formålet.

I Skudeneshavn skal en i størst mulig grad implementer konseptet «kompaktbyen» i byutviklingen. Et eksempel kan være å integrere aktivitetene på idrettsanlegget, ungdomsskolen og de nye helse- og omsorgsplassene til bysenteret, parken og sjarmerende Søragatå og gamlebyen. Kongen i statsråd har nylig gitt deler av byen fredningsstatus, som en av kun 14 byer i landet. Dette vil i enda større grad sette Skudeneshavn på kartet.

Karmøy ønsker fortsatt å være en driver i regional utvikling

Kommuner og regioner som lykkes med utvikling, er de som forstår hvordan verdier skapes, i et raust samspillet mellom det offentlige, næringslivet og det sivile samfunnet. I klartekst betyr det at Haugalandet må ha like god vekst i verdiskapning og investeringer som regionene sør og nord for oss.

Eierstyring er et viktig verktøy for kommunens næringsutvikling. Det skjer blant annet gjennom Karmsund Havn IKS. Selskapet har ansvaret for havneforvaltningen, men også for næringsutvikling. Blant annet bidrar utbygging på Husøy til å tiltrekke seg private investeringer. Investeringer og vekst i sjørelaterte og transportrelaterte virksomheter har betydning for godt skatteinngangen til kommunene.

Tilsvarende samspill ønsker kommunen å få til for landbasert virksomhet. Her blir Haugaland Næringspark på Gismarvik en bærebjelke. Gjennom omstrukturering har Karmøy kommune overtatt ca. 46 prosent av aksjene og bli største eier av Norges største regulerte næringspark. Dette gir nye rammer for regionalt samarbeid og næringsutvikling.

Cruisebasert reiseliv er i kraftig vekst. Bookingtallene viser en dobling av antall besøkende fra 2017 til 2020. Kommunen arbeider blant annet gjennom eierskap i Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS og Opplev Avaldsnes AS. Destinasjonsselskapet har som formål å markedsføre regionen til turister og reiselivsoperatører.

Det er grunn til å tro at den omfattende videreutviklingen av Historiske Avaldsnes vil bidra ytterligere til Karmøys attraktivitet.

Avslutning

Til høsten, nærmere bestemt den 9. september, er det kommune- og fylkestingsvalg. Jeg ønsker å komme med to oppfordringer i den anledning:

  1. Bruk stemmeretten din, delta i demokratisk valg, la oss øke valgdeltakelsen og derigjennom gi legitimitet til de som blir valgt.
  1. #kryssenkvinne – I dagens kommunestyre har vi dessverre altfor få kvinner – kun 12 av 45 representanter er kvinner, det er kun 26 % av de folkevalgte i kommunestyre. På stemmeseddelen du velger å bruke oppfordrer jeg deg til å «krysse en kvinne» for å gi stemmetillegg – og at du finner kvinner som du har tillit til på andre partilister og fører deres navn opp på partilisten du har valgt. Jeg er overbevist om at de beste diskusjonene, de beste vurderingene, den beste samfunnsutviklingen og de beste vedtakene blir gjort når begge kjønn er godt og mest mulig likt representert. Da må vi i større grad stemme kvinner inn i folkevalgte organer.

Med det vil jeg takke for oppmerksomheten og ønske alle innbyggere og næringsliv i Karmøy kommune et riktig godt og framgangsrikt nyttår.