KARMØY: KPMG gjennomførte nylig en forvaltningsrevisjon, etter bestilling fra kontrollutvalget i Karmøy kommune.

Det var kommunens håndtering av varslingssaker som skulle ses nærmere på.

Konklusjonen i rapporten er at Karmøy kommune følger arbeidsmiljømiljøloven, at kommunens system og rutiner er i tråd med regelverket, og at kommunen har tilrettelagt for varsling.

I tillegg til spørreundersøkelse, hvor ti prosent av de ansatte ble bedt om å svare, har KPMG sett på fem reelle varslingssaker.

Revisjonen mener at regelverket og kommunens system og rutiner er fulgt, men vurderer også forbedringspunkter ved måten kommunen har håndtert sakene.

Svarene i spørreundersøkelsen avdekker at en stor andel av respondentene ikke opplever at det er åpenhetskultur i Karmøy kommune.

– Dette gjelder både i forhold til nærmeste ledelse, politisk ledelse og øverste administrative ledelse. Kommunen må etterstrebe en tydeligere åpenhetskultur i hele linjen, står det i KPMG-rapporten.

Undersøkelsen viser at én av fire frykter for gjengjeldelse ved varsling.

– Dette indikerer også at det ikke er en åpenhetskultur i kommunen, skriver KPMG i rapporten.

Når det først er levert et varsel om forhold på arbeidsplassen, kan det se ut til at varslere og dem som blir innvarslet, ikke blir ivaretatt godt nok.

– Ivaretakelse av varsler, innvarslede og gjennomføring av undersøkelser, er det rundt 30 prosent som mener at dette fungerer godt. Det at det ikke er flere som svarer positivt på dette, kan indikere at kommunen har behov for å profesjonalisere håndteringen av varslingssaker, varslere og innvarslede, konkluderer KPMG.

KPMG har følgende anbefalinger til rådmannen:

  1. Tydeliggjøre rollen til lederen som mottar varslinger.
  2. Etablere et varslingssekretariat.
  3. Sørge for tilstrekkelig kapasitet ved gjennomføring av vurdering og faktaundersøkelser.
  4. Bedre informasjon underveis og i etterkant av faktaundersøkelser.
  5. Etablere rutiner for ivaretakelse av personopplysninger.
  6. Jevnlig informasjon om varslingsrutiner.

Forvaltningsrevisjonen ble lagt fram for kommunestyret mandag kveld.

Der ble rapporten tatt til orientering.

Samtidig ble det vedtatt at rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens seks anbefalinger.

Rådmannen må gi tilbakemelding om oppfølging av rapporten innen ni måneder.

Høyres Margaret Hystad ba om ordet i saken. Hun uttrykte takknemlighet for at det var bestilt revisjon av kommunens håndtering av varslinger.

– Vi får bekreftet at intensjonene er gode og rutiner på plass. Samtidig ser vi at en stor andel av de spurte, ikke opplever åpenhetskultur i kommunen. Når en leser seg opp her, er det tydelig at vi har noe å gjøre, også utenom de seks anbefalingene. Vi vedtar forslaget, men vil påpeke dette og håper forbedringer tas tak i umiddelbart, sa Hystad.

Rådmann Sigurd Eikje ble bedt om svare opp rapporten.

– Varslingssaker er fryktelig vanskelig. For alle parter. Varslingssaker har sjelden vinnere, innledet Eikje.

Han innrømmet at de 150 lederne med personalansvar i kommunen, ikke er godt nok opplært i hvordan varslingssaker skal håndteres fullt ut.

– Derfor synes jeg anbefalingen om et varslingssekretariat er fornuftig. Da får vi bedre kvalitet i mottaksleddet og vi vil også unngå sammenblanding av hatter i varslingssaker, sa rådmannen.

Eikje uttrykte også at kommuneledelsen ser fram til å jobbe med de seks punktene i anbefalingen.