En stor takk til Haugesunds Avis som over mange år har hatt en massiv pressedekning av Karmsund Havns mange aktiviteter. Gjennomgående for denne dekningen er at alt går på skinner, og den ene gladnyheten overgår den andre. Basert på HAs dekning var jeg overbevist om at KH var en fremadstormende gasellebedrift, men det mest iøynefallende etter en rask titt på regnskapene er vekst i lønnskostnader, driftskostnader og ikke minst økte låneopptak.

Når en snakker med presumptivt oppegående folk i nærmiljø, reises det spørsmål som jeg aldri har sett tatt opp eller forsøkt belyst av lokalavisen, som bl.a. følgende:

KH har investert kr 15 millioner i Karmøy Flyplassdrift. Har KH ambisjoner om å ekspandere inn i luftfartsaktiviteter? Hva er målsettingen med denne investeringen og hva ønsker en å oppnå med de investerte 15 millionene? Får KH en årlig avkastning av investerte midler? Har verdien av investeringen økt? Kan midlene hentes ut når eventuelt KH trenger disse midlene til egen framtidig ekspansjon? Eller i verste fall, er pengene tapt?

Det snakkes om at KH har investert kr 35 millioner i en ny havnekran, samtidig som det hevdes at KH har adekvat krandekning til dagens aktivitet. Eksisterer det investeringsanalyser og tilhørende risikoanalyse gjennomført før anskaffelsen, som entydig viser at dette var en robust, nødvendig og lønnsom investering? Investeringen isolert sett representere flere års inntjening i KH.

KH har solgt unna en rekke eiendommer tilhørende Karmøy kommune. Noen av disse salgene til selskaper og enkeltpersoner er angivelig unntatt Offentlighetsloven. Hva ligger eventuelt bak dette hemmelighetskremmeriet?

Det snakkes om et økende direktørsjikt i KH, det siste tilskuddet er den nylig utlyste stillingen som Konsernadvokat. Personlig har jeg null innsikt i moderne havnedrift, men det må være lov å stille spørsmål om en organisasjon av KHs størrelse med en årsomsetning på rundt kr 100 millioner har behov for en fulltids juriststilling når langt større konsern knytter til seg juridisk spisskompetanse ved behov. At det allerede er en håndfull direktører vil av enkelte lett kunne oppfattes som interkommunal stormannsgalskap. Det er viktig å ikke miste fokus på å ha en «lean» og effektiv organisasjon og ikke pådra seg mer enn strengt nødvendige faste kostnader for å sikre konkurransekraft.

Hvor robust er organisasjonen og styringsorganene? Framstilt i media og særlig i HA portretteres KH som nærmest et «one-man-show», det håper jeg inderlig ikke er tilfellet!

Konkurransekraft er et annet nøkkelord. KH opererer ikke i et vakuum, det er nærliggende å anta at de nærmeste konkurrentene, regionhavnene i Stavanger og Bergen ikke sitter tafatte og ser på ekspansjonen ved KH. Ingen kommersielle aktører liker reduserte markedsandeler og i verste fall tap av lønnsomhet. Er det gjennomført risikoanalyser som adresserer utfordringer med ulik scenarioutvikling knyttet til konkurrenter og markedsutvikling?

Det hevdes at kommunene bak KH har garantert for et låneopptak på til sammen nærmere kr 800 millioner, og nye store låneopptak i flere hundre millionersklassen er angivelig under oppseiling. Hva er avkastningen på sysselsatt kapital? Planlagt egenkapitalprosent utvikling de nærmeste årene, hva er målsatt framtidig soliditet? Selskapet har opptatt betydelige lån de siste årene for å finansiere ekspansjonen. Framtidig likviditetsutvikling er et fokusområde; genererer en tilstrekkelig profitt til framtidig ekspansjon, eller er store nye låneopptak garantert av eierkommunene under oppseiling? Hvordan er KH posisjonert til å håndtere alternativt høyere rentebaner som indikeres av Norges Bank? Hvor går smertegrensen for sponsorkommunene, hvor mange hundre millioner kroner er de komfortabel å garantere for?

Avslutningsvis, all honnør til aktørene i KH som åpenbart er driftige, ekspansive, risikovillige og har gode medierelasjoner slik det er blitt framstilt av HA. Veldig positivt! Men risikohåndteringen framstår som uavklart basert på tilgjengelig informasjon. Nedsidepotensialet er betydelig den dagen markedssituasjonen blir mer krevende og lånerentene stiger.

Personlig ville jeg satt pris på mer informative og faktaorienterte reportasjer om KH, slik at «red lights» rask kan slukkes. Som skattebetaler er jeg opptatt av at kommunen leverer gode velferdstjenester innenfor skole, helse, sosial og kultur. Ville vært trist om noen av disse midlene skulle ende opp for å dekke inn et framtidig ukontrollert pengesluk på Husøy.

PS. Kommunene på Haugalandet har overlatt store deler av barnehagedriften til kommersielle aktører, er det da slik å forstå at de samme kommunene føler seg mer kompetente og komfortable med å drive en kommersiell giga havn for egen regning?