POLITIKK: Karmsund havn frykter forslag til ny havne- og farvannslov vil føre til at de storstilte investeringsplanene på Husøy ikke vil la seg gjennomføre dersom det skal utbetales utbytte til eierkommunene.

Havne- og farvannslovutvalget, der blant annet regiondirektør John Erik Hagen i Kystverket Vest har vært medlem, overleverte sin utredning til Samferdselsdepartementet 1. mars.

Lovforslaget er nå ute til høring med svarfrist innen 15. juni.

Formålet med lovforslaget er å fremme sjøtransport som transportform og legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann. Det foreslås blant annet at ansvar og myndighet for sikkerhet og framkommelighet i farvannet som hovedregel legges til staten, mens kommunene har myndighet i havneområdet.

Uten krav

Som en konsekvens av forslaget er det foreslått å fjerne den kommunale anløpsavgiften. Det foreslås også at kommunen som havneeier på visse vilkår kan ta ut utbytte fra overskudd i havnevirksomheten, uten krav om at utbyttet må benyttes til havnevirksomhet, skriver Samferdselsdepartementet i høringsnotatet.

Forvaltningssjef Heidi S. Nymann i Karmsund Havn IKS skriver i sitt foreløpige svar at de mener at dagens regler om havnekapitalen er tilfredsstillende, og at det ikke bør være en mulighet for kommunen å ta utbytte fra havnevirksomheten til fritt bruk.

Mister 5 millioner

– Karmsund Havn IKS er en av de havnene som har store, tunge investeringer foran seg, og som våre  eierkommuner på sikt vil dra nytte av både i form av økt sysselsetting og arbeidsplasser, men også i  form av skatteinntekter. Vi vil muligens ikke være i stand til å gjennomføre disse investeringene dersom det åpnes opp for å ta utbytte til fritt bruk, skiver Nyman i høringssvaret.

 

Fjerning av den kommunale anløpsavgiften vil for Karmsund havn utgjøre et inntektstap på over fem millioner kroner i året.

– Anløpsavgiften skal dekke havnens kostnader knyttet til sikkerhet og framkommelighet i kommunens sjøområde, samt utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i eller i medhold av havne- og farvannsloven. Anløpsavgiften skal ikke gi økonomisk overskudd, og utføres tilnærmet til selvkost. Karmsund havn har pr. i dag større kostnader knyttet til dette, enn vi får dekket inn av anløpsavgiften, skriver Heidi S. Nymann i en e-post til Haugesunds Avis.

I lovforslaget legges det opp til at oppgavene anløpsavgiften i dag dekker skal overføres til staten.

Fakta:

Havne- og farvannslovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 12. august 2016. Utvalget fikk denne sammensetningen:

  • Advokat Kristin Bjella, Oslo (leder)
  • Kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten, Tromsø
  • Regiondirektør John Erik Hagen, Haugesund
  • Advokat Inger Hygen, Bergen
  • Havnedirektør Wollert Krohn-Hansen, Trondheim
  • Advokat Arne-Martin H. Sørli, Oslo
  • Advokat Siri Tofte, Kristiansand
  • Daglig leder Adrianne Ubeda, Tromsø
  • Professor i samfunnsøkonomi Haakon Vennemo, Oslo

Havne- og farvannsloven trådte i kraft 1. januar 2010. I etterkant av ikrafttredelsen, er det stilt spørsmål ved om loven oppfyller hovedmålsettingen. I regjeringens politiske plattform fremgår det at havne- og farvannsloven skal moderniseres og revideres «med sikte på å åpne for at havner kan organiseres som aksjeselskap.»

Videre følger det av regjeringens «Nasjonal havnestrategi» at regjeringen vil «utvikle et regelverk for havnekapital som legger til rette for markedsorienterte havner til det beste for sjøtransporten»

Kilde: NOU 2018:4