KIRKEN: Kulturdepartementet sendte torsdag et forslag til en total revisjon av den norske tros- og livssynslovgivningen ut på høring.

Den nye loven vil innebære at Kirkeloven av 1996 oppheves, og reguleringer som spesielt gjelder Den norske kirke reduseres til 9 paragrafer i en ny lov om tros- og livssynssamfunn.

Leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum, sier at det med dette forslaget ser ut til at Den norske kirke fortsatt sikres en trygg og stabil økonomi på nivå med dagens finansiering.

– Vi er glade for at departementet vil videreføre en offentlig finansiering av tros- og livssynssamfunn, og vil sikre en finansiering som gjør det mulig for Den norske kirke å fortsatt være en bred, landsdekkende og demokratisk folkekirke, sier Raaum.

I en pressemelding, skriver Den norske kirke at de fram mot høringsfristen 31. desember vil vurdere innholdet i lovforslaget i alle organer. I kirkemøtet har det vært et ønske å deregulere Den norske kirke og etablere en ny og mindre regelstyrt trossamfunnslov.

Kulturdepartementet har i høringsnotatet ikke tatt stilling til om den offentlige finansieringen av Den norske kirke bør overtas av staten, eller om dagens fordeling mellom stat og kommune bør videreføres.