Rogaland har flere kommuner som driver med et målretta og aktivt klimaarbeid. Det er bra. Slik bidrar de til å begrense den globale oppvarmingen. Samtidig gjør de byene og bygdene våre til et bedre sted for både innbyggere og lokalt næringsliv.

Rogaland trenger et framoverlent og grønt næringsliv. Klimaforpliktelsene i Norge og andre land endrer etterspørselen i alle markeder. Næringslivet konkurrerer med bedrifter i hele verden. Skal vi lede an i denne utviklingen, krever det mye av oss.

250 millioner til Klimasats i 2022

Det er satt av 250 millioner kroner til Klimasats-ordningen i 2022. Det gir kommunene i Rogaland nye mulighet til å videreutvikle klimasatsingen og oppgradere lokalsamfunnet langt utover den klimaeffekten arbeidet har. Vi trenger lokalsamfunn som er en pådriver for en bærekraftig og klimavennlig omstilling.

Kommunene må være attraktive for de kloke hodene, for de dyktige fagarbeiderne og for bedrifter som vil satse på grønne løsninger. Dette kan godt begynne i det små, og det finnes hjelp å få.

Regjeringens Klimasats-ordning for kommuner og fylkeskommuner. Så langt har Klimasats støttet over 1500 prosjekter i regi av kommuner og fylkeskommuner over hele landet, 136 av dem her i Rogaland. En god del av dette er nybrottsarbeid som kan få effekt langt utover egen kommunegrense.

Tiltak for å gjenvinne plast og mange andre klimatiltak i Rogaland

Ett eksempel er Stavangers innsats for å øke gjenvinningen av plast fra landbruket. Kommunen har fått Klimasats-støtte til å plassere ut ti plastpresser på lokale gårdsbruk. Bøndene i Stavanger bruker årlig over 60.000 rundballer som er pakket i plast.

Men når plasten kommer til gjenvinningsanlegget inneholder den vanligvis for mye sand og grus til å lage gode, nye plastprodukter av. Ved å presse folien sammen rett etter at den er tatt av rundballen, forventer kommunen og renovasjonsselskapet at plasten vil bli ren nok til at man kan lage ny plastfolie av den. Økt gjenvinning og redusert produksjon ny plast vil kutte klimagassutslipp.

I Rogaland er det også prosjekter for økt bruk av biogass, produksjon av biokull, klimavennlige bygg, klimahensyn i arealplanlegging, elektrifisering av busser, ferger og hurtigbåter og klimasamarbeid mellom kommunene – for å nevne noe.

Det betyr mye for lokalsamfunnet når kommunene går foran på denne måten. Klimakrav i anskaffelser og planer kan drive fram ny teknologi og grønn vekst, også lokalt. Ansatte og innbyggere får erfaring og inspirasjon til å ta i bruk klimavennlige løsninger på andre områder.

Sauda, Tysvær, Karmøy, Rennesøy, Gjesdal, Eigersund, Suldal, Hå og Hjelmeland er bare noen av de mange andre kommunene i fylket som har benyttet seg av Klimasats-ordningen. Støtten gjør det blant annet mulig å stille ambisiøse klimakrav i offentlige anskaffelser, klare merkostnader ved å bruke utslippsfri teknologi og drive helhetlig transport- og arealplanlegging som gir mer effektive og bærekraftige lokalsamfunn.

Så må det sies at alle kommuner faktisk har plikt til å planlegge for utslippskutt. Klimasats skal senke terskelen. Kommuner som vil lære av andre, kan finne veiledning i klimaarbeid og informasjon om alle Klimasats-prosjekter på Miljødirektoratets nettsider.

Dialog og samarbeid om utslippskutt

For å gjøre Klimasatsordningen og de andre klimavirkemidlene målrettede og effektive, er det viktig for oss med dialog og samarbeid med kommunene. Gjennom Klimasatssøknader og rapporter i etterkant av prosjekter, får vi viktig og interessant informasjon om hva kommunene ønsker å gjøre og hvordan det blir gjennomført. Det er kommunene som vet hvor skoen trykker, og vi vil ha dere med på laget i videreutviklingen av ordningen. Det er gjennom samarbeid vi kan nå klimamålene våre.

Vi håper mange vil bruke denne anledningen til å planlegge for en framtidsretta kommune med lavere utslipp.