HAUGESUND: Det må vel kunne sies at det kom en del reaksjoner etter at utbygger Odd Hansen første gang viste fram illustrasjoner og varslet oppstart av planarbeid i fjor.

Planen går i korte trekk ut på å legge til rette for 125 leiligheter fordelt i fem store boligblokker, i et område som beskrives som byens fødested og vugge.

Avviser forslaget

Nå legges planen første gang fram til politisk behandling i Haugesund. Kommunedirektøren ber politikerne om avvise forslaget til detaljregulering fra ARCASA arkitekter, på vegne av utbygger Odd Hansen.

Forslaget blir møtt med en kald skulder fra kommuneadministrasjonen.

Forslag til detaljregulering blir avvist og ikke lagt ut til offentlig ettersyn, er kommunedirektørens klare råd til politikerne i plan- og miljøutvalget.


Mer enn dobling av boligtetthet

Kommunedirektører påpeker at planforslaget bryter med overordnede planer på flere punkter.

– Planforslaget legger opp til mer enn en dobling av boligtettheten i forhold til føringer i regional plan for areal og transport. Det kvantitative arealkravet til felles uteopphold på minimum 16 kvadratmeter per boenhet er oppfylt, men de tilgjengelige uteoppholdsarealene er i stor grad restareal mellom store og omfangsrike bygningsmasser, med dårlige solforhold, beskriver kommunedirektøren.

Vil vite mer om solforhold

Kommunens administrerende direktør reagerer også på byggehøyde og solforhold.

– Avstanden mellom byggene er mellom 8–10 meter og byggehøydene varierer fra 22,5 – 25,5 meter. Fordelt på 5- til 7 etasjer. En vanlig bygate i Haugesund er normalt 12 meter bred med bygg fra 2–4 etasjer. Det er ikke gjort rede for om arealet har tilstrekkelig soldekning i tråd med kommuneplanens krav, beskriver kommunedirektøren.

– Vil oppleves som privat

Direktøren framhever også at de kvalitative kravene i gjeldende planer ikke er oppfylt.

– Uterommene langs sjøen vil for beboerne i planområdet tilby gode solfylte arealer, men disse kan ikke medregnes i fellesarealet, da dette er offentlig areal som skal komme allmennheten til gode, inkludert kyststi. Arealene er derfor lite tilrettelagt for allmennheten. Begrenset areal og boliger tett på vil medføre at området oppleves som privat, i strid med strandsonevernet i plan- og bygningsloven og friluftsloven.

– Tar ikke hensyn

Og så var dette med tilpasning til det by- og kulturhistoriske viktige området. Heller ikke her er kommunedirektøren imponert.

– Når det gjelder hensyn til, og tilpasning til det kulturhistoriske miljøet, har kommunen både i oppstartsmøte og i mangelbrev kommentert den manglende tilpasningen til et viktig kulturmiljø. Kommunedirektørens vurdering er at planforslaget ikke tar tilstrekkelig hensyn til kulturmiljø, verneverdig bebyggelse, viktige landskapstrekk og omkringliggende strukturer.


– Vil i stor grad bli ødelagt

Her er noen punkter der kommunedirektøren begrunner avvisningen.

1. Det bygges svært tett opp mot den vernede bebyggelsen.

2. Veiarealer, adkomst til parkeringsanlegg og fellesareal legge inn i disse allerede knappe mellomrommene, og det blir lite rom igjen utover restareal, som vanskelig kan opparbeides med særlig kvalitet.

3. Slik det er skissert i planforslaget, vil det historiske miljøet i stor grad bli ødelagt, og den verneverdige bebyggelsen vil stå igjen uten kontekst og sammenheng med områdets opprinnelige kvaliteter.

4. Utover det kulturhistoriske miljøet representerer området et overgangsområde mellom kvadraturen med sentrumsstruktur og villabebyggelsen rundt byparken og nordover på Hauge. Bebyggelsen må derfor også tilpasses dette momentet.

5. Kommunedirektørens vurdering av områdets kvaliteter er forenlig med Rogaland fylkeskommunes vurdering, og vil derfor heller ikke anbefale planarbeid i strid med overordnet plan og viktige kulturhistoriske verdier. At fylkeskommunen anser planforslaget som særlig konfliktfylt bør også vektlegges i kommunedirektørens vurdering av planforslaget.

Kommunen vil ha boliger, men …

Både administrasjonen og politisk flertall i Haugesund ønsker at flere skal bo sentrumsnært. Sånn sett må vel 125 nye boliger i sentrum? Så enkelt er det ikke, ifølge kommunedirektøren.

– Planforslagets manglende tilpasning til sine omgivelser og bymiljø utfordrer rammene langt over det som kan forsvares, til tross for at boligetablering i sentrum i utgangspunktet er rett grep i byutviklingen. Planforslaget er i direkte strid med flere andre likestilte hensyn og utviklingsstrategier i gjeldende kommuneplan, sentrumsplan og regional plan. Konklusjonen er derfor at planforslaget ikke kan anbefales, slår kommunedirektøren fast.

Har kommet inn mange merknader

Da Odd Hansen varslet oppstart av planarbeid, kom det inn en rekke merknader fra stat, fylke, privatpersoner og lag og foreninger.

Blant annet kommer Fylkesrådmannen i Rogaland med følgende bemerkninger:

– Fra et kulturvernperspektiv fraråder derfor fylkesrådmannen å fremme et planforslag slik det nå er vist i illustrasjoner og skisser.

Odd Hansens svar

Forslagsstiller har svart på alle merknadene. Her er noen av punktene:

1. En ny utbygging vil bidra til at et avstengt delvis asfaltert brakkområde blir åpnet opp for allmennheten.

2. Den gamle Møllervegen blir reetablert som gangforbindelse gjennom området.

3. Det etableres kaipromenade som knytter sammen området med resten av byen.

4. Det etableres et torg og kafé i forlengelsen av Grønnhauggata, som en allmenning.

5. Det etableres grønne uteareal med lekeplasser.

6. Det etableres et nytt småbåtanlegg ned mot sjøen.

7. Fylkesmannen bemerker at det varslede planområdet ligger svært sentralt og sentrumsnært, noe som tilsier at området må planlegges med høy arealutnyttelse.

Politisk behandling torsdag

Torsdag 25. mars skal politikerne i plan- og miljøutvalget behandle denne saken. Hvis det blir flertall for kommunedirektørens forslag, må arkitekt og utbygger enten skrinlegge prosjektet eller komme tilbake med omarbeidet forslag.

Hvis det blir flertall for Odd Hansens forslag til detaljregulering, vil forslaget bli send ut på offentlig ettersyn. Tor Inge Eidesen (Sp) er leder i plan- og miljøutvalget, og en del av flertallet i bystyret.

– Etter at det ble varslet oppstart, har kommuneadministrasjonen hatt ankepunkt rundt omfattende størrelser i forhold til hensyn til det kulturhistoriske. Mandag hadde partiene gruppemøter, og så er det vanlig at koalisjonen snakker sammen kvelden før møtet, for å se om det er uenigheter eller nye innspill. Som kanskje kan føre til et alternativt forslag. Foreløpig kan jeg ikke foregripe hva resultatet blir, kommenterer Eidesen.

Her kan du lese hele saken politikerne skal ta stilling til

Flere artikler og innlegg om planene

Særegen historie: – Haugesund har noe å skryte av

Planene for Odd Hansen-prosjekt vekker sterke reaksjoner: Utbyggeren svarer på kritikken

«Vi må håpe disse planene ikke blir realisert i en slik form»

– Er det virkelig dette vi vil?

Sånn ser utbyggeren for seg storprosjektet ved sundet

Odd Hansen har vært på shopping i historisk byområde