Ordskiftet rundt den pågående prosessen med å utarbeide ny samfunnsdel av kommuneplanen i Karmøy har tatt ordentlig fyr de siste dagene. Utestemme brukes flittig, og fargerike adjektiv deles ut som personkarakteristikker over en lav sko. Tidvis underholdende lesing, men sørgelig lite konstruktivt.

Kommuneplanen er vårt desidert viktigste styringsverktøy. Det vil være uheldig om vi skulle ende opp med en plan som deler kommunestyret i to. Vi trenger en plan som er godt nok egnet til å ta Karmøy inn i det grønne skiftet, samtidig som kommunens egenart ivaretas. Karmøy MDG har forslag til kompromiss vi håper alle partiene kan stille seg bak.

Det første utkastet til kommuneplanens samfunnsdel holdt ikke mål og var preget av mangelfulle medvirkningsprosesser, svakt faglig grunnlag og sviktende politisk styring. Karmøy MDG med flere tok ansvar for å reise en debatt rundt dette både i media og i kommunestyret. Resultatet ble et stort grasrotengasjement.

Etter en «strafferunde» med folkemøter og offentlig høring var ny versjon til behandling i kommunestyret 4. april. Der den første versjonen var svært fokusert på byutvikling, var revidert utgave i større grad en by- og tettstedsplan. Innbyggerne, frivilligheten og næringslivet hadde til en viss grad blitt hørt.

Likevel hadde ikke det nye utkastet bred nok støtte til at posisjonspartiene med Ap og KrF i spissen våget å la saken bli behandlet, og det ble derfor foreslått en utsettelse. Dette ble vedtatt mot stemmene til Høyre og Karmøylista som på sin side ønsket å få saken behandlet, da de ante muligheten for at deres alternative forslag kunne få flertall.

Karmøy MDG har til nå vært på samme side som Høyre og Karmøylista i kampen for å få planen bedre forankret hos innbyggerne. Men vi kan ikke stille oss bak den retningen disse to partiene nå foreslår, ettersom de nedprioriterer hensynet til klima, natur og miljø. Det har vi rett og slett ikke råd til, slik situasjonen er nå. FNs klimapanel sier det er nå eller aldri.

I kommunestyret den 4. april la derfor Karmøy MDG fram et forslag om fem endringspunkt som vi håpet kunne være et godt kompromiss i tilfelle saken skulle gå til avstemning. Ettersom saken ble utsatt rakk vi ikke å få belyst vårt forslag.

Det er åpenbart at Karmøy MDG anerkjenner viktigheten av at ny samfunnsplan legger vekt på å ta vare på natur, miljø, klima, jordbruk og friluftsliv. Men det må gjøres på en slik måte at det faktisk er tilpasset Karmøys egenart, i samråd med de som planen gjelder, og uten at innbyggerne føler det blir tredd ned over ørene på dem.

MDG mener det må være mulig å få til et grønt skifte i Karmøy der vi samtidig tar vare på og utvikler de mange lokalsamfunnene våre som utgjør Karmøys egenart. Vi tror de mange lokalsamfunnene våre er del av løsningen, ikke problemet.

Det må også være mulig å hindre avfolkning av øy-delen av kommunen og samtidig la fastlandssiden utvikle seg som del av Haugesund byområde. Om vi struper fastlandssiden vil veksten flyte over til Haugesund.

Nå er planen revidert og den er slik vi ser det noe bedre balansert enn førsteutkastet var. I utgangspunktet ønsker vi derfor å støtte planen slik den nå foreligger, men vi vil foreslå to tilleggspunkt til kapittel om bærekraftsmål 11, og tre tilleggspunkt til arealstrategien:

Endringsforslagene fra Karmøy MDG er som følger:

1. For å sikre livskraftige lokalsamfunn i hele Karmøy skal det gjennomføres et bygdeutviklingsprosjekt med økonomiske og praktiske rammer tilsvarende det pågående byutviklingsprosjektet.

2. Det skal utredes og etableres en modell for nærdemokrati som skal sikre et strukturert samarbeid mellom kommunen og de mange lokalsamfunnene.

3. Fastlandssiden, inkludert Kolnes, skal gis anledning til å utvikle seg som del av byområdet til Haugesund / tettstedet Haugesund.

4. Norheim gis i arealstrategien status som områdesenter og likestilles med bystatusen til Åkrehamn, Kopervik og Skudeneshavn.

5. Listen over tettsteder nevnt i planen er ikke uttømmende og skal oppdateres som ledd i arbeidet nevnt i punkt 1 samt ny arealdel.

Ordføreren har innkalt til et tverrpolitisk samarbeidsmøte med formannskapet og alle gruppeledere 25. april. Vi håper vårt forslag der kan danne grunnlag for et kompromiss hele kommunestyret kan stille seg bak.