Kronå – for fremtidens generasjoner

Odd Hansen har kommet med nytt forslag til utbygging på Kronå. Endringene er kvantitative, og forslaget har fortsatt klare utfordringer knyttet til hensyn til kulturminner og kulturmiljø. Videre behandling av saken må bygge følgende planer, uttalelser og faglige råd:

  • Regionalt planforum 2021: alt øst på området vernes, med unntak for hjørneiendom i krysset Strandgata/Grønhauggata. I vest, ut mot Smedasundet, utfordringer i forhold til utnyttelsesgrad, høyder, bygningenes plassering, parkering, promenade osv. For dette området poengterte statsforvalteren i Rogaland at høy boligtetthet ikke må gå på bekostning av andre viktige hensyn og at grunnet områdets beskaffenhet må forvente en utnyttelse i de nedre deler av skalaen hva gjelder forventet boligtetthet
  • Gjeldende sentrumsplan: «Kronå kan og bør åpenbart utvikles, men dette bør gjøres på annet vis enn med andre typiske fortettingsarealer i byen. Målet må være at historiefortellingen om byens opphav holdes levende og gjerne genererer det som skal bygges.
  • Riksantikvarens bystrategi 2017: mange nybygg i historiske bymiljøer har de siste tiårene blitt satt opp som kontraster til miljøet som allerede var der. Bystrategien la opp til en kursendring med mer fokus på tilpasning og mindre kontraster i historiske bymiljøer.
  • Fylkesrådmannen: kan ikke se at planinitiativet ivaretar de kulturhistoriske verdiene på en tilfredsstillende måte. Det legges opp til massiv utbygging der kulturminnene mister sin virkning i miljøet/landskapet. Dette vurderes å være i strid med både nasjonale, regionale og kommunale føringer og planer.
  • Rogaland fylkeskommune hadde allerede ved oppstart varslet at de ikke anbefalte videre planarbeid og varslet at det var vesentlig konflikt med nasjonale og regionale interesser.
  • Regional plan for areal og transport Haugalandet: Kronå inngår i Riksantikvarens NB!-områder, en landsdekkende oversikt over byer og tettsteder med kulturmiljøer som har nasjonale interesse.

Kronå, et av Haugesunds viktigste historiske områder, skal formidle byens historie til fremtidige generasjoner. Odd Hansen sitt nye forslag vil ikke styrke denne funksjonen, fordi det er for stort og omfattende for arealet og det bevaringsverdige bygningsmiljøet, og bryter med vedtatte politiske planer, uttalelser og faglige råd. Kronå bør utvikles, men man bør legger mer vekt på stedstilpasning og bygge i samsvar med områdets historiske særpreg.