Det utspeler seg for tida ein debatt om jubilea i Noreg. I sommar var det ein større diskusjon om kva posisjon religionen skal ha i jubilea, og i haust diskuterast det kva region som kan vise til etableringa av landet vårt. I vår/sommar feira vi Rikssamlingsjubileet, 1.150 år sidan Hafrsfjord og samlinga av Noreg, mens i Hurdalsplattformen har Stiklestad Nasjonale Kultursenter fått eit nasjonalt ansvar for å markere «Nasjonaljubileet 2030 - Norge i 1000 år» gjennom tiåret 2021-2030. Stiklestad nasjonale Kultursenter har initiert dette jubileumsprosjektet som har vore i utvikling sidan 2017, og regjeringa har nå følgt opp med å gi prosjektet ansvar og finansiering. Det rettes nå kritiske spørsmål kring dette, blant anna frå Rødt-politikar Mimir Kristjánsson, som meiner at Nasjonaljubileet 2030 hevder at statsdanninga for Noreg er knytt til slaget i 1030, og hoppar over samlingsprosessen ved Harald Hårfagre 150 år tidlegare.

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=91140

Historikar Sverre Meling har utifrå Haugalandet sitt perspektiv retta same kritikk.

https://www.h-avis.no/maritim-betraktning-hvorfor-stiklestad-fremfor-moster-avaldsnes-og-hafrsfjord/o/5-62-1435159

Moster 2024 er eit nasjonalt lovjubileum som markerar at det er 1.000 år sidan Olav den heilage innførte Kristenretten på Moster-tinget (Bømlo kommune) i 1024. Ei radikal hending som starta prosessen med å strukturera eit samfunn ved eit lovsett fundert på ein ny religion med nye verdiar. Ei svært markant hending i arva etter Olav den heilage, som langt på veg har vore formande for det Noreg vi har i dag. Dette skal markerast i eit frittståande lovjubileum, som markerar ei svært viktig nasjonal hending i norsk rettshistorie. Bømlo kommune og Vestland fylkeskommune har sidan 2010 arbeidd med å legge til rette og satse på dette jubileet, gjennom å opprette og finansiere eit eige jubileumsselskap Moster 2024 AS, som også mottar statleg finansiering. Selskapet er operativt over 5-årsperioden 2020-2024.

https://moster2024.no

I statsbudsjettet 2023 er det tydeleg at det skal satsast på Stiklestad som «navet i Nasjonaljubileet 2030». I utgangspunktet er dette positivt for denne samarbeidsplattformen som har mange deltakande aktørar over heile landet. Men at alle komande jubileer nå er samordna under same budsjettpost allereie i 2023 er svært uheldig for Moster 2024. Konsekvensen av dette er nå at tilskotet til Moster 2024 i budsjettforslaget er underordna «Nasjonaljubileet 2030 - Norge i 1000 år» og her sorterer under kategorien «mindre arrangement rundt omkring i landet». I budsjettforslaget for 2023 er såleis det statlege tilskotet til Moster 2024 halvert i storleik frå omsøkte (og tidlegare lova midlar frå m.a. forrige kulturminister Abid Radja) 2 mill til 1 mill. Dette opplevast ikkje rett for eit lovjubileum av nasjonal betydning og verdi som har vore prioritert av regionen og på Statsbudsjettet sidan 2019. Dette er meldt inn budsjettprosessen.

Denne innretninga i Statsbudsjettet 2023 påverkar nå korleis Noregs historie skal vektas og verta fortald. Dette er ein viktig tematikk for oss som engasjerer oss i korleis landet vårt har vorte til og arbeider med å formidle dette. Konfliktpunktet i denne diskusjonen gjeld narrativet om Noreg, og korleis vi tolkar og kommuniserer dette i dag. Ikkje minst er det viktig når det kjem til korleis vi formidlar arven vidare til dei unge som skal bere historia inn i framtida. Herunder unge vestlendingar og haugalendingar som har all grunn til å vere svært stolte over den arven som skriv seg frå denne regionen med både Hafrsfjord, Avaldsnes og Moster som sentrale stader i Noregs statsdanning.