DEMOKRATI: Haugesunds Avis gjorde i oktober en spørring blant kommunestyrerepresentanter på Haugalandet, om de ville ta gjenvalg. Den viste at rundt 40 prosent takket nei, mens en stor andel heller ikke hadde bestemt seg. Mye tidsbruk, men også ubehageligheter i sosiale medier, er blant grunnene til at folk trekker seg.

Men: Veldig mange ønsker å være med videre og finner det veldig meningsfullt å delta i lokalpolitikken. Her vil vi trekke fram noen av de positive beskrivelsene politikerne har gitt oss.

Kanskje kan dette være til inspirasjon for dem som ønsker å gå inn i politikken.

Det er både spennende og interessant og ikke minst tilfredsstillende når en føler at en har fått være med å påvirke i en retning.

Mann, Karmøy

Spennende, interessant, lærerikt, sosialt og tidkrevende

Kvinne, Tysvær

Fint å være med for å ta ansvar og å påvirke slik at byen blir vakker på alle måter.

Mann, Haugesund

Givende med tverrpolitisk samarbeid, blir kjent med gode folk fra alle partier som jeg ellers knapt hadde truffet.

Mann, Sveio

Mange glemmer at en lokalpolitiker er et vanlig menneske/innbygger som dem selv, som har påtatt seg verv med ønske om å bidra til felleskapets beste. Idet vi er valgt føler jeg av og til at jeg har vært ansvarlig for det meste, og at vi skal kunne det meste - eller at vi skal bruke av vår private tid for å hjelpe folk som trenger hjelp på en eller annen måte. Det er veldig interessant å ta del i saker som er til politisk behandling, eller selv å løfte saker som jeg/vi mener er viktige. Men det er veldig krevende når det forventes at vi skal ta på oss «saksbehandler rollen» på vegne av enkeltpersoner. Vi må selvfølgelig ha kontakt og sørge for at folk får rettferdig behandling, men akkurat dette er liksom noe som følger med det å ha et politisk verv. Det er vanskelig, for det kjennes fint å kunne hjelpe selvsagt - men hvor går grensene? Det sliter i meg til tider å kjenne på at jeg ikke alltid strekker til der. Ellers er det veldig tøft å stå i maktkamper i eget parti, og det er vondt å delta når det oppstår konflikter med personer internt i partiet. Utover alt dette så oppleves det meningsfullt å få delta i lokalpolitikken. Det betyr noe hvem som bestemmer, det ser vi som deltar - men det er ikke alltid vi får det som vi vil. Det er demokratiet vårt, og det må vi ha respekt for.

Kvinne, Karmøy

Fint å ha fått hatt anledning til å bidra til lokalpolitikken. Kjekk og spennende erfaring.

Kvinne, Haugesund

Mange politikere snakker varmt om gode kollegiale erfaringer, glede over å få kunnskap om og kunne påvirke viktige saker for lokalsamfunnet. Vi burde kanskje være flinkere å dele disse erfaringene offentlig også.

Mann, Haugesund

Det er givende å få ta del i utforminga av framtida til lokalsamfunnet eg og familien lever i. Engasjementet mitt for samfunnet rundt tek eg med heim, og som mor til fem debattanter ligg det til rette for gode diskusjonar i heimen. Det er inspirerande å vera med å skapa interesse hos neste generasjon.

Kvinne, Sauda

Gir glede å få lov til å være med å bygge samfunnet du lever i.

Mann, Utsira

Gleden med å være lokalpolitiker er størst når innbyggere sier at vår innsats gjør deres situasjon/liv lettere.

Kvinne, Karmøy

Det er mye jobb, men svært lærerikt! Organisasjonslivet er ikke slik som det var før, og når en ser på de generasjonene som var før meg ser en at selve ideen om organisasjoner har «dabbet» av. Det er trist, men sånn er altså utviklingen. Dette skjer etter mitt syn ikke bare i politiske organisasjoner, men organisasjoner generelt.

Mann, Haugesund

Interessant, utfordrende , tidkrevende, men veldig kjekt

Mann, Haugesund

Det er veldig spennende å være med. Kjekt å få være med å påvirke i den retning som jeg tenker er best for innbyggerne. Likevel er det vanskelig å kombinere med jobb og aktivt familieliv. Vil selv ta pause, og mulig stille til gjenvalg når barna er eldre.

Kvinne, Sveio

Lærerikt, et viktig samfunnsoppdrag.

Kvinne, Sauda

Som lokalpolitiker får man være med å påvirke i de sakene som betyr noe for meg. Det krever tid og arbeid, men er til gjengjeld svært spennende, givende og sosialt arbeid. Å være i lokalpolitikken og KrF har gjort at jeg har fått utvikle meg som person og det setter jeg stor pris på og ønsker derfor å fortsette.

Anne Vierdal, Sveio

Lærerikt, svært lærerikt.

Mann, Tysvær

Det er veldig lærerikt og interessant. For meg som er glad i å treffe mye interessante mennesker, så er dette en god arena. Selv etter 2 perioder i mindretall, jobbes det nå godt for å snu akkurat det, slik at vi kan få vist god Høyrepolitikk. Det er leit at lokalpolitikken blir overskygget av en del nasjonale «skandaler». Dette bidrar til politikerforakt. Det ville vært nyttig om lokalbefolkningen visste at vi lokal folkevalgte sitter på «dugnad» og har liten eller ingen økonomisk egennytte av det. Kun et ønske om å få bidra til byens beste.

Mann, Haugesund

Det er interessant, lærerikt og givande. Stort sett. Men og krevjande å ta dei rette val og komme med dei rette forslaga som kan munne ut i vedtak som har mykje å seie for kommune og befolkning.

Mann, Etne

Det er eit privilegium å få vera folkevalgt. Det gir ein utruleg flott mulighet til å påverke lokalsamfunnet og regionen og dra det i den utvikling som ein ønsker. Som folkevalt vert ein sikra ein stor og viktig kunnskap om kommunen og lokaldemokratiet og korleis ein må sikre heilskapen. Spennande og kjekt å vera folkevalgt

Mann, Tysvær

Givande å få vere med å påverke utviklingen i kommunen, lærerikt

Kvinne, Sveio

Dette er ein utrulig spennande og kjekk jobb. Eit tillitsverv som ein må forvalte med stor respekt og audmjukheit. Som folkevald må me hugse at me skal styre på vegne av våre innbyggjarar - ikkje over dei. Dette er det desverre mange som glemmer etter å ha tredd inn i kommunestyresalen. Det kjekkaste med å vera lokalpolitikar er å møte nye mennesker og få innblikk i problemstillingar ein ikkje var klar over, og vera med å finne løysingar som skal bidra til ein enklare kvardag for folk flest.

Mann, Etne

Det har vore kjekt og til tider utfordrande. Kjekt å få fleirtal for viktige saker som skulestruktur og fylkestilhøyrsle m.a

Mann, Sveio

Det er veldig interessant, engasjerande og spennande å vera lokalpolitikar. Alt dette er me ikkje gode på å formidla. Alle gode debattar og positive saker(som absolutt er i fleirtal) druknar i media og sosiale media sitt behov for å fokusere på usemje og saker det er strid om. Det er viktig,men skaper ei oppfatning om at politikk er "berre krangel". Det er og ei aukande politikarforakt. I den tida me lever i no treng me alle krefter for å løfte fram viktigheten av eit levande demokrati der alle bør vera representerte og alle er valgbare. Politikk handlar om prioriteringar me alle møter i kvardagen vår.

Kvinne, Etne

Eg opplev det som interessant og meiningsfullt å vere lokalpolitikar. I desse dagar ser me at demokratiet er under press fleire stader i verda. Det er viktig at nordmenn ser og forstår dette, at ein ikkje tek demokratiet for gitt men er innforstått med at den viktigaste måten å verne om, og sikre, eit levande demokrati er ved å stille på politiske lister. Samstundes er det viktig at ein også får politiske utskiftingar og spesielt slepp til dei yngste politikarane våre.

Mann, Bokn

Det er spanande og lærerikt. Ein får utfordre seg sjølv på mange måtar og bli kjent med nye fagområder og kommunen på ein ny måte. Ikkje minst har det vore veldig kjekt å bli kjent med politikarar frå andre parti som eg ikkje tenkte det var naturleg å samarbeide med, og oppnå einigheit og samarbeid i mange saker også om budsjett. Kankje kan eg kome tilbake til politikken på eit seinare tidspunkt. No vil eg prioritere familien og fritid meir framover.

Kvinne, Sveio

Les også

Derfor gir folk seg som lokalpolitikere