Bedre psykisk helsetilbud for studenter

Av
DEL

Våre universiteter og høyskoler har et viktig dannelsesoppdrag, de skal hjelpe studenter til å realisere sine mål, og de skal levere den arbeidskraften som nærings- og arbeidslivet trenger. En forutsetning for å lykkes med dette, er at studentene har det bra.

Samtidig har undersøkelser av studenters helse og trivsel vist at dette ikke alltid er tilfelle. For mange sliter med psykiske helseproblemer. Dette er bakgrunnen for at Venstre lenge har vært opptatt av studenters psykiske helse, og at vi allerede i statsbudsjettet for 2016 fikk på plass penger til å forbedre det psykiske helsetilbudet til denne gruppen.

Den siste helse- og trivselsundersøkelsen (ShoT) kom i høst, og viser at de aller fleste studentene trives. Et klart flertall, 76 prosent, er fornøyde med studiestedet.

Den store majoriteten på 88 prosent svarer at de er blitt godt mottatt på studieprogrammet sitt.

Men andelen studenter som oppgir å ha alvorlige psykiske plager, har økt fra nesten hver sjette student i 2010 til over hver fjerde i 2018. Én av tre studenter svarer ja på spørsmål om ensomhet.

Vi har et problem dersom det er noe ved systemet vårt som stenger mange studenter ute fra de gode opplevelsene. Det er trekk ved undersøkelsen som er bekymringsfulle. Derfor må vi være på vakt.

Og derfor har regjeringen kommet med en rekke tiltak for å bøte på den negative tendensen.

I utgangspunktet skal studenter som sliter psykisk, få den hjelpen de trenger gjennom kommunehelsetjenesten. Men vi ønsker å bidra slik at det også kan lages ulike tilbud på studiestedene over hele landet.

Derfor har vi styrket satsingen på studenters psykiske helse over flere år, etter at Venstre fikk satsingen på plass. Nylig ble totalt 18,4 millioner kroner fordelt på 19 samskipnader og institusjoner.

Midlene skal brukes på helsefremmende og forebyggende tiltak, ulike tjenestetilbud og prosjekter som bidrar til å heve kunnskapen om studenters helse og trivsel.

Før jul hadde NRK en reportasje om at også norske utenlandsstudenter sliter psykisk. ANSA, organisasjonen for norske studenter i utlandet, har tidligere ikke fått midler til tiltak fra denne potten.

Det har vi nå rettet opp i, og ANSA vil få pengene de søkte om slik at også utenlandsstudenter får et bedre psykisk helsetilbud.

Psykisk helse er et satsingsområde for regjeringen. Det også kommer studentene til gode. Fra 2020 blir det for eksempel et krav at alle landets kommuner skal ha psykologkompetanse.

Vi har lagt til rette for at alle kommuner kan motta tilskudd for å rekruttere psykologer innen denne fristen.

Selv om høyere utdanning innebærer mye jobb, bør studieårene være en fin tid. En tid da du kan forfølge dine egne interesser, bli kjent med nye mennesker og kanskje tilbringe uforholdsmessig mye tid på å diskutere meningen med livet. Det skal være en god tid for studentene. Det er mitt mål, regjeringens mål og Venstres mål.

spiet lanis nimus.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags