Avdøde Einar Endresen i Frp kalte arbeidet for omkjøringsveien, en ørkenvandring. Det er også en meget dyr ørkenvandring som til nå har kostet omtrent 100 mill. kr i planlegging. Dette er penger som i stor grad kommer fra bilistene, via Haugalandspakken. Hadde Karmøy kommune – eller Rogaland fylkeskommune for den saks skyld – selv måtte betalt for all denne ørkesløse planleggingen, hadde selvsagt prosjektet vært på historiens skraphaug for lengst. Dette er et stort tankekors ved «gratis» bompenger (gratis for politikerne, altså).

I Store norske leksikon beskrives en ørkenvandring som «et langvarig, trettende og slitsomt arbeid eller en tilsvarene prosess.» Uttrykket skal ha sin opprinnelse i andre Mosebok, der israelittenes førti år lange vandring ut av Egypt – til det forjettede Kanaan – beskrives. Omkjøringsveien har for sammenligning nå vært under planlegging i omtrent 15 år, men det kan jo være at noen synes at det er i minste laget – tatt i betraktning at den opprinnelige ørkenvandringen tok 40 år.

Særlig mange, ser det imidlertid ikke ut til å være: En fersk spørreundersøkelse i HA viser at kun 16 prosent ønsker en ny bompengepakke på Karmøy. Det er god grunn til å tro at maksimalt halvparten av disse 16 prosentene ønsker å ha skyhøye takter (rundt 40 kr) for å få realisert omkjøringsveien – det foreligger tross alt langt rimeligere alternativer (som gir langt lavere bomtakster), der dagens vei gjennom Åkra vil bli oppgradert på en svært lovende måte.

Hvis flertallet i Karmøy kommunestyre, anført ved Ap, KrF, Karmøylista og de tre som er igjen i Høyre, velger å fortsette ørkenvandringen den 22. mai, så bør de i hvert fall være klar over et par ting. Det ene er at alt tyder på at velgerne vil straffe dem ganske hardt. En ny bompakke blir tidligst vedtatt i neste kommunestyreperiode, og vil altså uansett være avhengig av et flertall i kommunestyret også etter valget.

Det andre, er at det skal ekstremt mye til for at omkjøringsveien vil kunne blir realisert selv om politikerflertallet fortsetter ørkenvandringen den 22. mai. Dette skyldes blant annet at det i så fall må lages en helt ny reguleringsplan for den nordlige delen av omkjøringsveien, som da inkluderer miljøtunnel – i lys av Rambølls konsekvensutredning er det nå helt urealistisk at kommunaldepartementet skal godta et alternativ uten miljøtunnel. Det er imidlertid langt fra sikkert at en reguleringsplan selv med en 700 meter lang miljøtunnel, vil bli godkjent – det står det tydelig i saksdokumentene fra kommunedirektøren. Dette skyldes at det finnes store naturverdier i området, som ikke vil bli hensyntatt ved en miljøtunnel. Kostnadsspørsmålet er også ganske åpent. Dagens estimat på omtrent 1,5 milliarder kroner er ganske usikkert (usikkerheten er beregnet til pluss/minus 20 prosent; som utgjør omtrent 300 mill. kr).

I tillegg er det også strid om den allerede vedtatte sørlige delen av omkjøringsveien, der det foreligger en omfattende klage, som Sivilombudet vil behandle hvis den nordlige delen blir vedtatt. I tillegg er det snart fire år siden den sørlige reguleringsplanen ble vedtatt og kunngjort, det betyr at om litt mer enn seks år vil det ikke være mulig å ekspropriere eiendom med bakgrunn i den planen (den retten går ut 10 år etter planen blir vedtatt; jamfør plan- og bygningsloven § 16-2). Seks år går fort når man tenker seg nye behandlinger hos Statsforvalteren, departementet, Sivilombudet, rettsvesenet osv. – og vips må politikerne prøve å få vedtatt den sørlige delen på nytt igjen – med nye protester fra Statsforvalteren og andre. Og hva tror dere kostnadene ved å bygge omkjøringsveien vil være steget til da?

Jeg håper at kommunestyret den 22. mai følger kommunedirektørens klare og ekstremt godt begrunnede anbefaling om å skrote omkjøringsveien, og at ørkenvandringen dermed tar slutt, og at man får på plass utbedring av eksisterende vei på strekningen Ådland til flyplasskrysset jo før jo heller. En pekepinn kommer i formannskapsmøtet 15. mai.