Gå til sidens hovedinnhold

Styrker kampen mot mobbing

Artikkelen er over 5 år gammel

Regjeringen la mandag fram forslag til tiltakspakke mot mobbing. Den gir blant annet fylkesmannen adgang til å bøtelegge kommuner og pålegger skolene aktivitetsplikt.

MOBBING: Stortingsrepresentant Bente Thorsen (FrP) sier det er veldig konkrete og handlingsrettede tiltak som er presentert.

– Dette er noe jeg har jobbet for siden dag én på Stortinget. Blant annet det at det må være sanksjonsmuligheter overfor kommunene. Der blir det nå endring. Mobbing av barn er en uting og skal ikke forekomme. Mobbing og trakassering får i mange tilfeller fatale følger for barn og det kan medføre skader for resten av livet. Vi får stadig melding om at barn dessverre ikke blir tatt på alvor av lærer eller skoleledelse når de melder fra. Dette skal det nå bli slutt på, sier Thorsen.

Mye prat

Hun mener det i altfor lang tid har vært mye prat og gode intensjoner for å få bukt med mobbing. Dette har dessverre ikke gitt bedre resultat.

– Regelverket skal nå tydeliggjøres, ansvar plasseres, skolene får handlingsplikt og det skal gis bøter dersom skolene ikke hurtig følger opp med tiltak. Jeg er derfor veldig glad for at fylkesmannen nå skal ha en forsterket rolle i mobbesaker og anledning til å gi dagbøter dersom skolen/kommunen som skoleeier ikke kjapt følger opp aktivitetsplikten med tiltak, sier Thorsen til Haugesunds Avis.

Regjeringens tiltak mot mobbing

 • Lovendringer som understreker nulltoleranse mot mobbing i skolen:
 • Rett til et trygt skolemiljø. Det skal stå tydelig i loven at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Mobbing, vold, diskriminering, trakassering og andre krenkelser er uakseptabelt.
 • Aktivitetsplikt. Klar aktivitetsplikt for alle som jobber i skolen til å avdekke og håndtere mobbing og andre tilfeller der eleven ikke har det trygt og godt på skolen. Aktiviteten skal skje raskt. Skjerpet aktivitetsplikt også dersom en ansatt er den som mobber eleven.
 • Styrket klageadgang. Hvis skolen svikter kan elever og foreldre enkelt melde saken til fylkesmannen. Fylkesmannen tar raskt stilling til saken og følger opp til problemet er løst. 
 • Bøter til de som ikke følger opp. Dagbøter kan ilegges til kommuner som ikke vil følge fylkesmannens pålegg. Dette vil virke preventivt og tvinge fram aktivitet der det trengs.
 • Krav om systematisk antimobbearbeid. Tydeligere plikt til å jobbe systematisk for å forebygge, avdekke og håndtere mobbesaker.
 • Plassere ansvar. Understreke at det er skoleeier som har ansvaret for at de som arbeider i skolen kjenner regelverket og har kompetanse om hvordan de skal fremme et trygt og godt skolemiljø og arbeide mot mobbing.
 • Styrke elevenes rettigheter. Barns rettigheter kommer tydeligere fram i loven.
 • Større kompetanse. De voksnes kompetanse skal styrkes, enten de jobber i barnehagen, skolen eller i kommunen. Økt kompetanse gir bedre forutsetninger for å forebygge og håndtere mobbing.
 • Konsentrert innsats. Kompetansepakken vil tilpasses ulike behov i barnehagene og skolene. Skolene med høyest mobbetall skal få først og mest hjelp.
 • Lett tilgjengelig veiledning. Ny portal skal veilede barn og foreldre i systemet, og hindre at tiden løper fordi man mangler informasjon.
 • Plikt til å informere. Innføring av en ny plikt om å informere elever og foreldre om rettighetene deres. Ingen skal lure på hvor de skal henvende seg for å få hjelp.
 • Styrket Barneombud. Styrking av Barneombudet, slik at de kan støtte barn og unge i saker som er spesielt vanskelige, være en «vaktbikkje» overfor kommunene og styrke innsatsen for læringsmiljøet i barnehagene.
 • Ansvarliggjøre skoleledelsen. Utrede om dagens regelverk i tilstrekkelig grad gir anledning til å skifte ut skoleledelse som over tid ikke håndterer mobbesaker godt nok.
 • Styrke fylkesmannsembetene. Styrking av fylkesmennene, slik at de har kompetanse og kapasitet til å ta unna mobbesakene. Informasjonstiltak skal gjøre fylkesmannen kjent for elever og foreldre.

 

Kommentarer til denne saken