Naturområdene og artene våre er en verdi vi som samfunn og enkeltmennesker har ansvar for å forvalte.

Miljødirektoratet har nylig lansert Naturindeks 2 for det biologiske mangfoldet i Norge. Slike naturindekser utarbeides hvert 5. år. Hvis tallet 1 representerer fungerende og frisk natur og tallet 0 representerer ødelagt natur, så viser naturindeksen for Norge et snitt på 0.49. Det betyr at de fleste økosystemene er hardt presset, og at naturen ikke er ved god helse.

Norge sluttet seg til FNs konvensjon om biologisk mangfold i 2011. Dette betyr at all norsk natur skulle vært robust og ved god helse innen 2020, men rapporten viser at flere av økosystemene har hatt negativ utvikling de siste årene. Arealendringer og nedbygging, sammen med klimaendringer, er den største trusselen.

Vi som jobber med natur og grønn bærekraftig verdiskaping i Rogaland til daglig er bekymret, men ikke overrasket, over innholdet i rapporten. Vi ser at det stadig blir gjort vedtak som gir kortsiktig økonomisk gevinst, men som fører til at naturen taper. Det tillates nydyrking, myrer dreneres og nye byggefelt, hytter og veier spiser natur bit for bit. Vi opplever og at lovverket som f.eks. plan og bygningsloven og strandsonevernet ikke er sterkt nok til å følge opp gode målsettinger om bevaring av naturmangfold.

Det er flott at det er utviklet verktøy som naturindeksen som gir oss status og kunnskap om naturmangfoldet. Vi er mange naturvitere i dette samfunnet som tar ansvar for å løfte fram kunnskapen om naturverdiene. Vi har det faglige grunnlaget for å se hvilke konsekvenser inngrep og avgjørelser har for naturmangfoldet vårt. Denne kunnskapen trengs for å snu den negative utviklingen.

Fagforeningen Naturviterne mener Norge trenger et #grønt taktskifte. Kunnskapsbasert bærekraftig forvaltning av våre rike naturressurser har bygget velferdsstaten Norge. Det må vi fortsette med. Skal vi skape verdier av naturen, må vi også sikre naturen.

Vi trenger politikere og ledere som legger naturens tålegrense som premiss for samfunnsutviklingen – ikke bare som et hensyn. Når natur ødelegges, er det umulig – eller svært kostbart – å få naturmangfoldet tilbake. Vi må se at naturen er grunnlaget vi bygger samfunnet på, ikke et ekstra moment vi kan velge å se bort fra om det ikke passer inn i planene våre. Dette grunnlaget vil tvinge oss til å tenke nytt, og på sikt gi oss nye muligheter.

Vi savner tydeligere verktøy for forvaltningen som sikrer at ikke enda mer natur går tapt. Forvaltning av natur må bli mer enn bare pyntegrønt. Vi kommer til å være en faglig stemme for naturmangfold og grønn verdiskaping fram mot valget, og er spente på å se hvilke parti som tar dette på alvor.