Skal LAR-pasienter betale egenandel for samtaler med LAR-behandler? Nei, fastslo Stoltenberg-utvalget i 2010. Den gang var det det politisk og faglig enighet om at LAR-behandling skulle være gratis. Begrunnelsen var at LAR-pasienter ofte har liten inntekt, og en anstrengt økonomi – men med et helt klart behov for behandling.

Vi vet at pasienter med rusavhengighet dør 15-20 år tidligere enn gjennomsnittet i befolkningen. Vi vet også at dette i hovedsak skyldes somatisk sykdom hos mennesker med kombinert rus- og alvorlig psykisk lidelse – og at det ikke dreier seg om hvilke somatiske sykdommer man har, men i hvilken grad man mestrer livet med somatisk sykdom (Kilde: Sykepleien Fag 9/2021).

Fagfeltet er bekymret for at pasienter som burde hatt mer behandling, ikke tar seg råd til dette hvis de avkreves egenandel. Dette samsvarer med mine egne erfaringer som spesialsykepleier ved Lavterskel helsestasjon for mennesker med rusproblematikk i Karmøy kommune siden 2010. De første fem årene tilbød vi LAR-utdeling frem til Helse Fonna overtok utdeling og prøvetaking av pasientene fra 2015. Jeg har opplevd flere ganger at pasienter forteller meg at de ikke lenger har råd til samtaler med behandler.

Det er derfor stor enighet, politisk og faglig, om at det skal utøves skjønn omkring egenandeler for personer med avhengighetsproblematikk – nettopp for å forebygge at de dropper ut av behandlingsforløp. Helse Stavanger har inntil nylig sammen med bl.a. Oslo Universitetssykehus og Universitetssykehuset i Tromsø vært blant helseforetakene som har brukt dette skjønnet til ikke å kreve egenandel av LAR-pasienter.

I Helse Fonna har pasientene måtte betale 375 kroner i egenandel siden 2015 – og det samme kreves de for hvis de ikke møter til avtalt time.

Helsedirektoratet og HELFO mener nå at det ikke er anledning til å utøve skjønn på en slik måte som Helse Stavanger har gjort. Helseforetaket har tolket forskriften som gjelder på området feil når de mener den gir adgang unntak for egenandel. HELFO pålegger dem nå bruk av egenandel – og sender samtidig en millionregning for utførte konsultasjoner med tapt egenandel.

Lik behandling uavhengig av økonomi og hvor du bor er noe av det som skal kjennetegne vår velferdsstat. Og det fremstår unektelig som urettferdig at mens pasienter på Haugalandet har måtte betale egenandel siden 2015, har pasienter i Stavanger, Oslo og Tromsø fått tilbudet gratis.

Men enda mer urettferdig er det å kreve at alle LAR-pasienter skal betale en egenandel. Et helt fagmiljø er enig om at det vil medføre en stor andel pasienter, som ikke ser seg råd til å ta imot en behandling som ville gitt dem bedre helse, økt livskvalitet og et lengre liv.

Det eneste fornuftige – og rettferdige – er å unnta alle LAR-pasienter egenandel.

Monika Dybdahl, spesialsykepleier og tillitsvalgt i NSF for sykepleiere i ROP-tjenesten, Karmøy kommune.