Ansatte i helsevesenet i Norge har ingen lett oppgave – og skoen trykker på mange steder samtidig.

I det siste har det kommet meldinger fra flere ulike avdelinger på ulike sykehus om ansatte som slutter, eller som varsler om en uoverkommelig arbeidsmengde. Det er kritisk. Vi har ikke råd til å miste flere av de dyktige sykepleierne våre.

Sykepleieres nøkkelrolle

At det vil bli mangel på helsepersonell, har vært varslet lenge. Ifølge SSBs siste anslag vil det mangle hele 30.000 sykepleiere og 24.000 helsefagarbeidere i 2040.

Det haster med tiltak for å sikre at mangelen ikke blir stor. Sykepleiere har en nøkkelrolle i den norske helsetjenesten. Som tidligere sykepleier vet jeg hvordan hverdagen deres er og er evig takknemlig for oppgaven de har tatt på seg. Dessverre forlater hver femte sykepleier yrket innen ti år.

Flere sykepleiere

KrF har fremmet 18 nye forslag i Stortinget i for å løfte sykepleieryrket og sikre at vi har nok helsepersonell i fremtiden. KrF mener vi må starte med tiltak på tre ulike områder: et sterkere og bedre dimensjonert utdanningstilbud, en god arbeidshverdag gjennom hele yrkeskarrieren og bedre rammer og vilkår for tilstedeværende ledelse.

KrF mener det trengs en langsiktig plan for sykepleierutdanningen og videreutdanninger. Planen skal sikre at det utdannes nok sykepleiere til å dekke behovet for kompetanse i helsetjenestene.

I tillegg må vi se på hvordan oppgavene fordeles i dag og om noen ting som i dag ligger hos sykepleiere kan gjøres av noen andre.

Tiltak for å beholde sykepleiere over tid

Jeg brukte mye av sommeren i fjor på hva jeg kalte en «sykehusturné» hvor jeg reiste rundt i hele landet for å snakke med alle de dyktige ansatte i helsevesenet. Jeg satt igjen med opplevelsen av hvor viktig det er å beholde sykepleierne våre.

Derfor har KrF fremmet tiltak som er viktige for at sykepleiere skal bli værende. Arbeidet for å redusere andelen som jobber ufrivillig deltid eller i små og rare stillingsbrøker må derfor styrkes. Heltidsstillinger bør blant annet være normen for alle som ønsker det, samtidig som det bør være greit å jobbe redusert i perioder dersom man ønsker det.

For å sikre gode praksisløp vil KrF innføre lønnstilskudd for praksisveiledning for å anerkjenne arbeidet som gjøres av veilederne. KrF foreslår også at veileder får tilrettelegging for å ta nødvendige studiepoeng i veiledning, noe som vil styrke for både studenter og veiledere.

Halve studieløpet for sykepleiere er praksisperiodene, og kompetansen de tilegner seg i disse periodene, er avgjørende for hvilken kompetanse de går ut i arbeidslivet med.

Antall sykepleiere som oppgir at de ukentlig utfører oppgaver som for eksempel helsefagarbeidere og renholdspersonell kan utføre, er på rundt 70 prosent.

Helsefagarbeidere besitter den riktige kompetansen på noen oppgaver og sykepleiere på andre. Organiseringen i helsetjenesten må gjenspeile dette, slik at pasientene til enhver tid møter ansatte med rett kompetanse.

Det trenger vi ikke en utredning for å vite, vi kan bare sette i gang.