På grunn av krav fra Kommunal- og moderniseringdepartementet om nye tunnelutredninger og dertil mulige nye kostnadspåslag for omkjøringsveien Åkra sør-Veakrossen, bevilget fylkestinget i Rogaland fylkeskommune tre millioner kroner til en mulighetsstudie som ser på oppgraderinger av hele eksisterende fv. 547 på Karmøy, istedenfor å bygge nye kostbare traseer. Mulighetsstudien er nå publisert. Den inkluderer strekket fra Åkra sør til Veakrossen, og ser på tiltak som kan erstatte omkjøringsveien.

Konklusjonen i mulighetsstudien er krystallklar:

«Utbedring og oppgradering av eksisterende fylkesveg vil gi tilstrekkelig kapasitet med tilfredsstillende avvikling med trafikkprognosene […] De foreslåtte løsningene har kapasitet tilpasset framtidig belastning.»

Det er altså fullt mulig å tilfredsstille dagens og framtidens veikrav gjennom oppgradering av eksisterende fv. 547.

Mulighetsstudien er klar på at vi kan løse/forbedre utfordringene omkjøringsveien var ment å sikre, på en enklere og mer kostnadseffektiv måte, slik at dagens fylkesvei blir trafikksikker for alle trafikantgrupper, fremmer tettstedsutvikling, framkommelighet og miljøvennlige transportformer, og legger til rette for økt kollektiv, sykkel og gange i Åkrehamn og omegn.

Tiltakene som studien foreslår for oppgradering av hele fv. 547 fra Åkra sør til Helganeskrysset er mange og detaljerte, men de handler i hovedsak om å bygge økt kapasitet i eksisterende rundkjøringer og kryss, bygge helt nye firearmede rundkjøringer, bygge et sammenhengende gang- og sykkelveinett langs hele fv. 547 fra Ådland til Helganes, og bygge nye underganger for myke trafikanter flere steder langs strekket. Det fjernes flere titalls kryss og avkjørsler, som erstattes av nye bakenforliggende veinett.

Slik oppnås bedre trafikkavvikling og trafikksikkerhet, med færre stopp og oppbremsing med fare for kø, som samtidig gir tilstrekkelig kapasitet med tilfredsstillende avvikling med nye trafikkprognoser og kapasitet tilpasset framtidig belastning.

Da blir saken for Karmøy kommunestyre slik:

Alternativ 1: Fortsatt insistere på at omkjøringsveien bygges i forbindelse med en ny strekningsvis bompengepakke på Karmøy.

Alternativ 1 vil ifølge veimyndighetene kreve omtrent en 2,5-dobling av dagens takster i Haugalandspakken. I tillegg kommer bypakken for Fastlands-Karmøy og Haugesund, med en grunntakst på 14 kr. Det betyr at det vil koste minst 2700 kr i måneden (inkl. rabatt og maks. 75 passeringer) per personbilfor hyppig kjøring mellom Sør-/Midt-Karmøy og Haugesund. Bilistene som kjører fra Sør-/Midt-Karmøy og til Haugesund må faktisk ut med over 70 prosent mer (!) enn bilistene i Bergen og Stavanger, der takstene utenom rushtiden ligger rundt 20 kr (inkl. rabatt). Elbilene slipper heller ikke unna, og vil kun få 30 prosent rabatt i starten – en rabatt som trolig vil avvikles helt etter hvert. I tillegg til alt dette kommer bompenger på ny Karmsund bru og bompenger til andre framtidige prosjekter på E39 og E134 – Rogfast alene vil koste kr 392 for lette kjøretøy.

En så høy samlet bompengebelastning vil få svært negative konsekvenser for folks privatøkonomi, bedrifter og tilflytting – både på Karmøy og over hele Haugalandet.

Alternativ 2: En bompengepakke uten omkjøringsveien og som i helhet oppgraderer eksisterende vei fra Åkra sør til Helganeskrysset med tiltak foreslått i mulighetsstudien.

Veiavdelingen i fylkeskommunen har gjort det klart at alternativ 2 kan gjennomføres med noenlunde dagens takster i Haugalandspakken, altså ca. 12 kr pr. passering.

Valget for Karmøy kommunestyre bør nå være enkelt:

Dropp omkjøringsveien for godt. Nye analyser viser at det verken er trafikalt eller utviklingsmessig behov for den, og den vil medføre skyhøye bompengekostnader for både befolkning og næringsliv.

For ikke å snakke om all naturødeleggelsen den vil medføre.

For høy kostnad og for mye ødeleggelse til for lav nytte.