BARNEVERNET: Av dem som fikk tiltak i barnevernet i fjor, hadde 28 prosent innvandrerbakgrunn. I 2013 var denne andelen 24 prosent. Til sammen fikk 8.700 innvandrere og 6.850 norskfødte med innvandrerforeldre hjelp fra barnevernet i løpet av fjoråret, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

SSB peker samtidig på at sammensetningen av dem med innvandrerbakgrunn har endret seg noe i løpet av de siste fem årene. Til tross for flyktningstrømmen i 2015 har andelen norskfødte med innvandrerforeldre økt fra 42 til 44 prosent, mens andelen innvandrere har gått tilsvarende ned.

Noe av forklaringen kan ifølge SSB trolig knyttes til den ulike alderssammensetningen mellom innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Totalt 18 prosent av barn og unge mellom 0 og 22 hadde innvandrerbakgrunn ved årsskiftet. Mens 54 av 1.000 innvandrere under 23 år fikk tiltak i barnevernet ved slutten av fjoråret, er andelen 32 av 1.000 for norskfødte med innvandrerforeldre.

Det er også en tydelig forskjell i andelen barn og unge som fikk barnevernstiltak når man ser på hvilke land de har bakgrunn fra. 75 av 1.000 innvandrere fra Asia og Afrika fikk tiltak i fjor, mens tallet er 37 av 1.000 for norskfødte med innvandrerbakgrunn.

20 av 1.000 innvandrere fra EU, EØS-land, Sveits, USA, Canada, Australia og New Zealand fikk hjelp fra barnevernet i 2017, mens andelen er 13 av 1.000 for dem med foreldre fra disse landene.