HEIMEVERNET: HV-sjefen ønsker å utvide øvelsene fra fire dager hvert eller annethvert år til seks dager hvert eneste år. Spesialister og befal skal møtes ni dager hvert år, mot fem eller seks dager i året i dagens modell.

– Treningen er en avgjørende aktivitet som binder soldatene sammen og som bygger både forsvarsvilje og forsvarsevne, sa Kristoffersen da han for første gang talte som HV-sjef i Oslo Militære Samfund mandag kveld.

Terroristjeger

Kristoffersen har fra 2002 deltatt i og ledet norske spesialsoldater i kampen mot Taliban og andre opprørsgrupper i Afghanistan. Erfaringene tar han med seg i HV-jobben.

– I Afghanistan var vi teknologisk overlegne fienden. Noe av årsaken til at vi likevel ikke lyktes helt, er den innbitte viljen til dem vi kjempet mot. Til slutt blir viljen til ikke å gi seg avgjørende, sa Kristoffersen med blant andre kong Harald som en av tilhørerne.

– Årene i Afghanistan lærte meg mye av hva som kreves når en er stilt overfor en langt dårligere utstyrt motstander, som likevel er svært vanskelig å nedkjempe på grunn av viljen til motstand, sa han.

Beholder avdelinger

Med erfaringene fra kampen mot terrorister i det krigsherjede landet, legger Kristoffersen vekt på at samtlige HV-avdelinger skal opprettholdes, selv om antall soldater er redusert.

– Med færre antall hoder har jeg måttet gjøre noen klare prioriteringer og valg. Det betyr at noen distrikt får større reduksjoner enn andre. Men jeg er av den prinsipielle oppfatning at det er langt viktigere å opprettholde flest mulig av dagens heimevernsområder, dog med færre soldater i området, enn å legge ned hele HV-området, sa han i talen.

Samtidig er det politisk enighet om å styrke Heimevernet i nord – blant annet gjennom nye våpensystemer som bærbart luftvern og panservern.

Egen grunnutdanning

Kristoffersen ønsker også en forsøksordning med seks måneders egen grunnutdanning i Finnmark fra sommeren neste år. Etter et halvt års førstegangstjeneste kan soldatene overføres HV med sitt personlige utstyr, og HV kan dermed benytte dem lenger i løpet av vernepliktens totalt nitten måneder.

Han understreker at forslaget må sees i lys av at Hæren selv ønsker å benytte de vernepliktige i enkelte avdelinger lenger enn i dag. En 16 måneder lang førstegangstjeneste, overføring til hærreserven i tre år og deretter eventuell overføring til HV gir ganske enkelt færre måneder igjen for HV.

Hovedmodellen skal imidlertid fortsatt være overføring til HV etter 12 måneders førstegangstjeneste.