Norske skjell stort sett trygge

– Overvåkingen viser at norske skjell som kommer på markedet stort sett er trygge, sier Arne Duinker, forsker ved NIFES. Foto: Kent Skibstad / NTB scanpix

– Overvåkingen viser at norske skjell som kommer på markedet stort sett er trygge, sier Arne Duinker, forsker ved NIFES. Foto: Kent Skibstad / NTB scanpix Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Én av fire flatøsters hadde kadmium over grenseverdi, men ellers var tilstanden til norske skjell god, viser den årlige overvåkingen.

DEL

SJØMAT: På oppdrag for Mattilsynet undersøker Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) norske skjell og skjellokaliteter for E. coli, salmonella og ulike miljøgifter.

– Overvåkingen viser at norske skjell som kommer på markedet stort sett er trygge, sier Arne Duinker, forsker ved NIFES.

I rapporten kommer det fram at 87 prosent av de 330 prøvene fra tilsynsprogrammet var under EUs grenseverdi for innhold av E. coli. I tillegg har NIFES analysert 130 prøver innsendt av næringen. I 85 prosent av disse prøvene var innholdet av E. coli under grenseverdien.

Det ble ikke funnet salmonella i noen av de 46 undersøkte prøvene.

Områder der det produseres skjell klassifiseres i A- og B-områder. I A-områder kan skjellene tas rett fra sjøen og selges direkte. I disse områdene er det så å si ingen påvirkning fra tarmbakterier. I B-områder er det moderat påvirkning fra tarmbakterier. Skjell fra B-områder må derfor renses før de kan selges.

Når det gjelder miljøgifter har NIFES analysert 41 prøver fra Mattilsynet fra 19 lokaliteter for blant annet kadmium, kvikksølv, dioksiner og dioksinlignende PCB samt polyaromatiske hydrokarboner. I tillegg har NIFES analysert 13 prøver innsendt av næringen.

Konsentrasjonen av metaller i blåskjellene lå på samme nivå som tidligere år, og ingen av tungmetallene kadmium, kvikksølv eller bly oversteg EUs grenseverdier.

Når det gjelder flatøsters, hadde én av fire konsentrasjoner av kadmium over EUs øvre grenseverdi. Ellers ble det funnet lave nivåer av organiske miljøgifter.

Artikkeltags