Disse kronene går til Haugalandet og Sunnhordland

Artikkelen er over 1 år gammel

Hvordan slår regjeringens forslag til statsbudsjett ut for oss på Haugalandet og i Sunnhordland? I denne saken har vi samlet budsjettposter som omhandler lokale forhold.

DEL

KARMØY: I sitt forslag til statsbudsjett har regjeringen satt av hundrevis av millioner for å videreføre satsingen på økt lærertetthet i barneskolen og ungdomsskolen. I Rogaland er det foreslått å bevilge 124,3 millioner kroner i øremerket tilskudd. I Hordaland 120,8 millioner kroner.

Regjeringen foreslår også å bevilge totalt 16 millioner kroner til ny ordning med fylkesvise mobbeombud. Hvert fylke vil få 500.000 kroner til ordningen.

Innvandrerkvinner vil være en prioritert målgruppe når regjeringen foreslår å bevilge til sammen over 200 millioner kroner til tre nye ordninger som vil hjelpe flere innvandrere ut i arbeid og hjelpe flere ungdommer med kort botid til å fullføre videregående skole. Det er en økning på 60 millioner kroner siden 2018. Kommunene kan søke om tilskudd fra ordningen «Jobbsjansen del A», mens fylkeskommunene kan søke om midler til «Jobbsjansen del B».

LES OGSÅ: – Bra budsjett for oss som liker lukten av fersk asfalt

30 mill. til Rogfast

I sitt forslag til statsbudsjett har regjeringen satt av 30 millioner kroner til veiprosjektet E 39 Rogfast i 2019. I tillegg er det lagt til grunn at 370 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet.

Anleggsarbeidene startet i januar 2018, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2026

Rogfast er det første ferjeavløsningsprosjektet i ambisjonen ferjefri E 39 mellom Kristiansand og Trondheim. Prosjektet omfatter bygging av en 26,7 kilometer lang undersjøisk tunnel i to løp mellom Harestad i Randaberg kommune og Laupland i Bokn kommune og en 3,7 kilometer lang tunnelarm til Kvitsøy. Ferjesambandene E 39 Mortavika–Arsvågen og fv. 521 Mekjarvik–Kvitsøy legges ned når Rogfast åpnes for trafikk.

I statsbudsjettet er det også satt av statlige midler til å starte utbedring av Håklepptunnelen på E 39 i Bokn kommune.

I Ullensvang settes det av 210 millioner kroner til å fullføre riksveg 13 ved Deildo. Det har vært en vesentlig kostnadsøkning etter at prosjektet ble tatt opp til bevilgning. Økningen skyldes i hovedsak mer omfattende bergsikring, samt mer omfattende arbeid med trafikkavvikling i anleggsfasen enn forutsatt. Anleggsarbeidene startet i desember 2015, og prosjektet åpnes for trafikk nå i oktober 2018.

Tilskudd til Stord lufthamn

Det settes også av penger til arbeidet med kommunedelplaner for E 39 Bokn – Stord (Stord, Tysvær, Bokn, Sveio og Bømlo kommuner) og til reguleringsplaner for E 39 Stord – Os (Stord, Fitjar, Tysnes og Os kommuner).

I budsjettforslaget er det satt av 31 millioner kroner i tilskudd til ikke-statlige lufthavner. Stord lufthamn er omfattet av tilskuddsordningen sammen med lufthavene Notodden og Ørland. Samferdselsdepartementet har inngått avtaler om kompensasjon for tjenester av allmenn økonomisk interesse med de aktuelle lufthavnene. Avtalene gjelder for 2016 – 2020.

Regjeringen foreslår videre å bevilge om lag 100 millioner kroner i tilskudd til bredbåndsutbygging, som vil fordeles mellom fylkene. Siden 2014 har slike tilskudd sørget for bredbåndstilbud til over 40.000 husstander.

Eldreløft

Ønsket om å utvikle et mer aldersvennlig Norge, følges opp med nye bevilgninger.

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 48 millioner kroner til gjennomføring av Leve hele livet i 2019. Målet med denne reformen er at eldre kan mestre livet lenger og ha en trygg og aktiv alderdom. Reformen handler om det som ofte svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenesten.

26 millioner av bevilgningen skal brukes til støtteapparat.

For å stimulere til raskere oppbygging av tilbudet om 450 nye dagaktivitetsplasser til hjemmeboende personer med demens, foreslås det å bevilge 50 millioner kroner, der tilskuddssatsen da øker fra 30 til 50 prosent per plass.

Regjeringen foreslår også å bevilge midler til om lag 1.500 heldøgns omsorgsplasser over hele landet.

Egen kommunepsykolog

Regjeringen foreslår 50 millioner kroner til å styrke rekrutteringstilskuddet for kommuner som ansetter psykolog. Midlene inngår i den kommende Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse. Fra 1. januar 2020 har regjeringen lovfestet at alle kommuner skal ha psykologkompetanse. Frem til lovplikten trer i kraft, vil kommuner som rekrutterer psykolog, kunne motta et årlig tilskudd per psykologårsverk.

Som Haugesunds Avis skrev før helgen settes det av 17,7 millioner kroner til opptrappingsplanen for rusfeltet i Rogaland. Drøye 3,7 millioner kroner av disse tildeles åtte kommuner på Haugalandet.

Innovasjon og næring

I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen å bevilge mer enn 9,7 milliarder kroner til næringsrettet forskning og innovasjon over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett. Det er en dobling siden regjeringen tiltrådte i 2013.

Den historiske satsingen vil bidra til at næringslivet blir grønnere, smartere og mer nyskapende.

I 2017 ble det gitt 53,9 millioner kroner i forskning og utvikling direkte til bedrifter i Rogaland gjennom Forskningsrådet. I Hordaland var summen 49,2 millioner kroner.

Til sammen fikk prosjekter fra Rogaland og Hordaland over 1,4 milliarder kroner i lån og tilskudd fra Innovasjon Norge.

Tilskuddsordning for sjøfolk

1.500 sjøfolk i Hordaland og 800 sjøfolk i Rogaland var i 2017 omfattet av tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. Ordningen innebærer at rederiene kan søke om tilskudd for mannskap om bord i sine skip med norske flagg.

I 2019 foreslår regjeringen å bevilge 2,05 milliarder kroner på landsbasis til denne ordningen.

Regjeringen ønsker også å styrke sin klima- og energipolitikk. Der har Enova vært et viktig virkemiddel de siste årene. 2,3 milliarder kroner ble tildelt mer enn 900 energi- og klimaprosjekter i næringslivet og offentlig sektor i 2017. I statsbudsjettet for 2019 foreslås det å øke disse bevillingene med 344,5 millioner kroner gjennom Klima- og energifondet.

Arbeidet med å etablere en genbank for laksefisk fra Hardanger ble satt i gang i fjor, og er en stor satsing også i 2019, på 20 millioner kroner. Genbanken blir etablert i tilknytning til Norsk institutt for naturforskning på Ims i Sandnes.

Lite til kultur

På kulturfronten er det lite å hente for kommunene på Haugalandet og i Sunnhordland.

Stavanger og Bergen får økte tilskudd og bevilgninger til en rekke prosjekter.

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Baroniet i Rosendal (Kvinnherad) for å sikre videreutvikling av museet. Det fredede kraftanlegget Tysso 1 i Odda får i det ferske forslaget til statsbudsjett penger til vedlikehold. Tilskuddet går via Norsk Vasskraft. og Industristadmuseum.

Artikkeltags