TYSVÆR: Bakgrunnen for vedtaket er at det har vært mye uro og usikkerhet omkring barnevernssaker i kommunen de siste månedene.

Det har vært en offentlig debatt der barnevernstjenesten blir kritisert for å gripe inn og overta omsorgen for barn for tidlig, men også saker der de ikke har gjort nok og kom inn alt for sent.

Uenigheter

Politikerne var alle enige om at dette er en viktig og vanskelig sak. Likevel var det noe uenighet rundt bordet. Randi Iren Rettedal (Frp) ønsker at saken legges frem for kommunestyret for behandling.

– Det er kommunestyret som har det øverste ansvaret i kommunen, da må de få lov til å si noe også. Jeg mener vi må løfte saken opp til kommunestyret for å inkludere og for å få mer åpenhet, sier Rettedal.

Forslaget om at saken legges frem til kommunestyret for behandling ble stemt ned. Det ble levert en mindretallsanke som ble underskrevet av Rettedal, Sven Ivar Dybdal (Sp) og Arvid Bakken (H).

Vil gi rådmannen større ansvar

– I reglementet i kommunestyret er det et punkt som heter mindretallsanke. Det må være en tredjedel av formannskapet som signerer anken og da skal saken til kommunestyret, sier Rettedal.

I dag står barnevernslederen alene om et stort ansvar og kommunen er avhengig av at denne personen gjør alt rett. Dette vil Rettedal endre på.

– Jeg synes at en person med så stort ansvar skal ha noen å diskutere med. Jeg ønsker at rådmannen skal ha et større ansvar når det kommer til saksbehandlingen. To hoder tenker bedre enn ett, sier Rettedal.

Vedtaket

De fleste forslagene til rådmannen gikk gjennom, med noen små endringer.

Her er vedtaket:

  1. Tysvær formannskap tar rådmannen sitt opplegg for internkontroll av barnevernet og samarbeidende tjenester i Tysvær kommune til orientering.
  2. Kommunen ved rådmannen rådført med ordfører, knytter seg til et uavhengig «ekspertutvalg» som sammen med rådmannen er ansvarlig for gjennomgang av systemer og rutiner, samt utvelgelse og ettersyn av enkeltsaker. (Presisering fra Høyre)
  3. Det tas sikte på at levekårutvalget og formannskapet skal få presentert resultatet av internkontrollarbeidet inne utgangen av 2018.
  4. Funn og vurderinger i internkontrollen blir forutsatt tatt inn i kommunens videre arbeid med utvikling og forbedring av systemer og rutiner som skal sikre barnets rett til omsorg og beskyttelse og gode oppvekstforhold for barn og unge i Tysvær.
  5. Tysvær formannskap ber rådmannen legge frem en sak der delegering av søksmåls- og ankekompetanse på vegne av kommunen blir vurdert i delegasjonsreglementet. (Nytt punkt)