«Har politikerne mistet kontrollen?» spurte jeg i en kommentar om Karmsund Havn IKS for to uker siden. Bakgrunnen var våre saker om veldig vekst i lønna til havnedirektøren og, viktigere, eierskapskontrollen KPMG har gjort for kontrollutvalget. Der ble det både påpekt flere forhold som brøt med loven og/eller bystyrevedtak.

Onsdag kveld la kontrollutvalgets leder, Gudvin Selsås (H), rapporten fram for Haugesund bystyre. Selsås' nøkterne og grundige gjennomgang kan ikke tolkes annerledes enn at: Nei, politikerne har ikke hatt god nok kontroll på eierskapet sitt i Karmsund Havn.

Viktigst var kanskje Selsås' erkjennelse av at selv om eierkommunene hadde satt begrensninger på hvor mye Karmsund Havn IKS kunne ta opp i lån, sto havna fritt til å låne mer penger gjennom datterselskaper.

– Undertegnede har ikke møtt på noen som kjente til dette, sa Selsås fra talerstolen.

Da har man ikke kontroll.

Høyrepolitikeren la til at løsningen er informasjon, informasjon, informasjon og forankring.

– Det er vi som sitter her inne som skal svare for dette til byens innbyggere, påpekte han helt korrekt. Om havneselskapet skulle gå på en smell, er det mager trøst om det er i datterselskaper. Kommunene, og dermed politikerne, har ansvaret for alt, sammen med et avpolitisert styre.

I forvaltningsrevisjonen kom det fram at ordfører og opposisjon har vært uenige om hvorvidt formannskapet har vært tilstrekkelig orientert om utviklingen i Karmsund Havn. KPMG er klar på at den formelle orienteringen og saksbehandlingen i alle fall har vært for dårlig. Dette ble satt på spissen da Karmsund Havn gikk inn med flere millioner i selskapet som skulle søke om å overta driften av flyplassen på Karmøy.

I bystyret erkjente ordfører Arne-Christian Mohn (Ap) at det der ble gjort feil. Saken skulle vært i bystyret, men kom aldri dit. Det ble onsdag beklaget, og Mohn ga i bystyret en god forklaring på hvorfor det ble slik da Widerøe trakk seg fra trioen som planla å finansiere flyplasselskapet. Svein Erik Indbjo (Frp) kommenterte også at de var flere som kunne dele skylden der. Formannskapet var ikke forberedt da de plutselig fikk den saken i fanget, med kort frist. Målet var å berge driften på flyplassen, og det hastet med å skaffe fem millioner kroner i prosessen med å få driftsavtale.

I bystyret stilte kontrollutvalgets leder ordføreren flere spørsmål. Dem svarte han på uten å benytte seg av muligheten til lang svarfrist. Det er bra. Ordføreren ble blant annet utfordret på det Selsås mente var en informasjonsflyt som hadde vært «svært manglende i mange år», om Karmsund Havn til bystyret. Her ble det svart at Mohn har tatt opp med Karmsund Havn at de skal få årsrapportene lagt fram for bystyret. De kan man for så vidt også laste ned på havneselskapets nettsider.

Mer krevende er det at kommunen selv har bestemt at det skal være årlig eierskapsrapportering. Det ser ut til å være dårlig fulgt opp. Her var Mohn tydelig overfor administrasjonen da han påpekte at bystyret hadde bedt om dette, muligens flere ganger, og spurte om når den saken kommer.

Det kunne ikke kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen svare på på sparket, men næringssjefen jobber med eierskapsoppfølging sammen med de andre kommunene som er medeiere i diverse interkommunale selskaper, sa han.

Dette må politikerne følge opp. Det er store offentlige verdier som forvaltes av interkommunale og kommunale selskaper. Disse må ligge under reell folkevalgt kontroll. Det betyr ikke detaljstyring. Det må selskapsledelse og styre ta seg av.

Samtidig etterlyste varaordfører Trine Meling Stokland (SV) flere anledninger til å diskutere mer politiske sider ved driften av kommunalt eide selskaper. Hun nevnte cruisesatsingen som eksempel: Bør politikerne kunne få diskutere om man ønsker den voldsomme veksten Haugesund har hatt der? Og det bør de jo på et overordnet nivå ha mulighet til. De, altså vi, eier jo hele sulamitten.

Derfor var det i grunnen godt å se diskusjonen i bystyret. Politikerne tar tilbake kontroll.