Ærlighet og redelighet er fine menneskelige egenskaper, og disse egenskapene er det ikke så dumt å benytte i politikken også. Det er så en ikke vet om en skal le eller gråte når representanter fra regjeringspartiene nå er ute med at regjeringen skal utrede den såkalte armen mellom E134 og Bergen, slik stortingsrepresentantene Geir Toskedal fra KrF og Sveinung Stensland fra Høyre nylig gjorde.

Sannheten er at regjeringen og regjeringspartiene har vært motstandere av å utrede arm til Bergen.

I 2015 presenterte Statens vegvesen den såkalte Øst-vest-utredningen. Utredningen konkluderte blant annet med at utbygging av E134 bør gis høyest prioritet og at både utbygging mot Bergen og Haugesund gir positiv nettonytte.

I tillegg ble det fra Statens vegvesens side anbefalt at strekningen fra E134 til Bergen burde utredes for utbygging, den såkalte armen til Bergen.

Utredningen understreket at E134 hadde klart høyest samfunnsøkonomisk nytteverdi av de ulike forbindelsene øst-vest, og at en framtidig arm til Bergen vil utgjøre en vesentlig del av dette.

Analysene viste også at E134 med arm til Bergen ville gi en raskere stamveg enn noen av de andre utredede øst-vest-alternativene.

Selv om Statens vegvesen var entydige i sine anbefalinger om at arm til Bergen burde utredes sa regjeringen nei, uforståelig av hvilken grunn.

At en fagetat ber om å få utrede en sak, men får nei fra regjeringen, er svært oppsiktsvekkende. Og særlig ettersom regjeringen aldri ga noen begrunnelse for hvorfor de stoppet en utredning av arm til Bergen. Arbeiderpartiet har hele tiden ment at arm til Bergen burde utredes.

Frp hadde samferdselsministeren i 2015. Det var først etter at Frp gikk ut av regjering, og de endret standpunkt, at det ble flertall for en slik utredning. Derfor fremmet Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Frp, som har flertall i Stortinget, i fjor høst forslag om å igangsette arbeidet med utredning av arm til Bergen. Regjeringen og regjeringspartiene ble altså presset til å igangsette denne utredningen.

Utredning av arm fra E134 til Bergen burde vært igangsatt i 2015, altså for seks år siden. Når så regjeringen blir overkjørt og presset til å igangsette arbeidet med utredningen, er det ganske så freidig av representanter fra regjeringspartiene å ta æren for at arbeidet med utredningen nå er i gang.

Det er bra om regjeringspartiene i sommervarmen har kommet på bedre tanker og at de også er for utredning nå, men æren for det har de absolutt ingen grunn til å ta.