Vi er ikke helt beroliget av svarene rektor Gustav Løge Fosse ved Lundeneset videregående skole gir om rustesting av elever ved skolen i Ølensvåg. Selvsagt kan og bør en internatskole der det i hovedsak går 15- til 18-åringer jobbe for et rusfritt miljø. De som skal bo på internatet bør forplikte seg til å følge nødvendige regler. Men elevene har også et privatliv og klare rettigheter på og utenfor skoleområdet.

Så sier internatreglementet, både for Lundeneset og Tveit vgs, at skolen kan be om at det tas prøver ved mistanke om bruk av rusmidler. Ved reell frivillighet, er det tenkelig at dette kan være lovlig, men slik frivillighet blir fort ganske teoretisk når det er stor ubalanse i makt mellom elev og skoleledelse.

Derfor er Utdanningsdirektoratet helt klar på at slikt samtykke for å gjennomføre rustesting bør unngås. Samtykket må uansett være informert, eleven skal kunne si nei uten å oppgi grunn – og det skal ikke gi noen saksjoner å nekte.

Tveit vgs i Nedstrand har også i sine regler at «Eleven må visa innhald i sekk, bag, pose og liknande, og oppbevaringsstader på rommet om tilsette frå internatet eller skulen ber om det.» Dette sier Utdanningsdirektoratet at skolen ikke kan gjøre, selv ved mistanke om at eleven er ruset eller har med seg rusmidler.

Selvsagt er det ingen som ønsker at det skal være ulovlige rusmidler på internatskoler, men kampen mot dette må skje med normale midler og respekt for rettigheter og privatliv. Det kan være flere ting en 17-åring ikke ønsker eller bør vise fram, selv om en internatvakt skulle ha en magefølelse om rusbruk.

Ransaking og etterforsking av ulovlige forhold er det politiet som gjør, og da etter forhåpentligvis strenge vurderinger.

Derfor er det bra at i alle fall Tveit vgs opplyser at det skjer endringer i internatreglene.