Fylkestinget om Nasjonal transportplan

Artikkelen er over 3 år gammel

Fylkestinget vedtok tirsdag å sende inn høringssvar knyttet til NTP (Nasjonal transportplan). Vedtaket var et fellesforslag fremmet av Ap, H, Krf, Sp og Venstre.

DEL

SAMFERDSEL: – Jeg er glad for at fylkestinget er tydelig på at E 134 skal prioriteres som hovedforbindelse mellom Vestlandet og Østlandet, med arm til Bergen. Her vil nye tunneler gi kortere reisetid og bedre stabilitet på vinteren, noe som ikke minst er viktig for næringslivet, sier Venstres Svein Abrahamsen.

Her er de viktigste punktene i Rogaland fylkeskommunes høringssvar:

E 39-Rogfast

Rogaland fylkeskommune forventer at den statlige andelen i prosjektet økes slik at bompengene kan holdes på et forsvarlig nivå. En minner om at Smiene-Harestad henger sammen med Rogfast og må være klart før Rogfast ferdigstilles. Rogaland fylkeskommune ber om at staten ved endelig vedtak om Rogfast legger til rette for etablering av et øvingssenter for brann og redning i tunnel. En forventer oppstart av Rogfast i 2016.

Rogaland fylkeskommune anbefaler at byregionen på Haugalandet på sikt blir del av arbeidet med bymiljøavtaler. Fylkeskommunen anbefaler i denne sammenheng at det utarbeides en egen bystrategi egnet for mellomstore byregioner.

E 39 Bokn-Aksdal

Rogaland fylkeskommune avventer ferdig plan for Bokn-Aksdal. Som et trafikksikkerhetstiltak innføres det veglys på strekningen.

E 39 Aksdal–Bergen og ferjefri E 39

Rogaland fylkeskommune er opptatt av raskest mulig gjennomføring av ferjefri E 39.

E 134

Statens vegvesen konkluderte i sin Øst-Vest utredning med at E 134 er den klart mest samfunnsøkonomisk lønnsomme traseen mellom Østlandet og Vestlandet. Rogaland fylkeskommune legger da til grunn at E 134 defineres som et helhetlig prosjekt som samler trafikk fra Hordaland og Rogaland i E 134, noe som forutsetter arm til Bergen, og arm ned til Karmsund Havn ved E 134 Husøyvegen.

Det er viktig med rask oppstart av prosjektene for å sikre vintersikker veg mellom Vestlandet og Østlandet og det forventes oppstart av tunnel Seljestad-Røldal i første del av planperioden.

Rogaland fylkeskommune legger til grunn oppstart av Bakka-Solheim i første del av planperioden.

RV13

På grunn av klimaendringer ser vi behov for økte midler til flom og rassikring utover de 13 milliarder kroner satt av i NTP. Rogaland fylkeskommune mener midler til rassikring bør dobles i perioden.

Haugesund Lufthavn Karmøy

Videreutvikling av Haugesund Lufthavn er viktig for Haugalandets konkurransekraft, det vises til pågående dialog mellom Samferdselsdepartementet og Avinor og Rogaland fylkeskommune påpeker viktigheten av at staten gir flyplassen framtidsrettede rammebetingelser.

Havner

Rogaland fylkeskommune mener det må prioriteres utbedring av farleder slik at sjøtransport og anløp til fylkets havner kan foregå på en sikker måte. Det må også tilrettelegges med gode vegforbindelser til havnene slik at det kan stimuleres til mer gods fra vei til sjø. Dette gleder Husøy og Egersund havn/Eigerøy.

Kystvarsling

Rogaland fylkeskommune ønsker at det blir vurdert etablering av et nasjonalt senter for kystvarsling på Haugalandet.

Artikkeltags