Bruk av narkotika er helseskadelig og kan gjøre det utfordrende å delta i samfunnet. Skal vi forebygge rusbruk hos ungdom må vi tenke sammen. Her er noen av mine tanker:

Det er viktig å møte og ivareta unge i en tidlig utprøvingsfase av rusmidler, og da må man ha avdekkingskompetanse. Et godt eksempel er Korus sitt tiltak «Kjentmann». Det innebærer kursing av ansatte, f.eks. i skolen, som får oppdatert kunnskap om rusmidler, tidlig identifisering og handlingsalternativer. En «Kjentmann» vil være tilgjengelig for elever, foresatte og kollegaer. Blant annet har Haugaland vgs. denne ordningen. Kan vi se for oss «Kjentmann» i ungdomsskolene i Haugesund?

Å påvirke unge menneskers valg og handlinger er god forebygging. Da må vi skaper refleksjon og konsekvenstenkningen hos ungdom slik at de gjør riktige valg og klarer å stå imot sosialt press. Ifølge Rusreformutvalget viser forskning at ren monologisk faktaorientert undervisning, slik Norsk Narkotikapolitiforening har drevet med, ikke påvirker elevens holdninger til rus. Undervisning virker best når det legges til rette for dialog og elevdeltakelse som fremmer refleksjon rundt rusbruk, dette som en motvekt til informasjonen unge får gjennom internett.

Det kan også være en løsning å fokusere mindre på rus, og mer på ungdommers livssituasjon. Et eksempel er Eide kommune, som satte inn støtet etter at Ungdata-tall for 2013 viste at 27 prosent av 10. klassingene i kommunen hadde drukket seg fulle, om lag det dobbelte av landsgjennomsnittet.

Dette resulterte i at kommunen la til rette for flere og billige fritidsaktiviteter og styrket skolehelsetjenesten. I tillegg aktiverte de foreldrene gjennom foreldremøter om kunnskap om og holdninger til rus, styrket deres rolle som forebyggere og sørget for at foreldrene lagde felles innetider og andre rammer for ungdommenes liv. I 2016, tre år etter, var andelen som syntes det gav status å være beruset eller røyke hasj halvert i Eide kommune. Og drikking og hasjrøyking blant ungdommen sank til under landsgjennomsnittet. Forebygging fungerer.

Jeg har jobbet som lærer i vgs siden 2003 og min store bekymring er de unge menneskene jeg har møtt som allerede har rusutfordringer og en fot på utsiden av samfunnet. De har ofte med seg en ryggsekk med negative opplevelser fra barndommen. De trenger ikke ytterligere fordømmelse og stigmatisering av samfunnet. Da skyver vi dem enda mer vekk. Det de trenger er å bygge gode relasjoner til voksne som kan gi dem tettere oppfølging og økt livsmestring.

I kjølvannet av rusreformen kom Riksadvokaten med en presisering hvor han uttrykte at politiet ikke har eller har hatt anledning til å bruke tvangsmidler som ransaking av person, mobil og bolig og rustesting for å avdekke et mindre alvorlig lovbrudd som narkotikabruk. Nå ser vi dessverre at Senterpartiet ønsker å gi politiet disse svært inngripende tvangsmidlene. En praksis som hevdes å være i konflikt med den Europeiske menneskerettighetskonvensjonens verne mot vilkårlige inngrep fra myndighetene og forbud mot umenneskelig og nedverdigende behandling.

Sammen forebygger vi rusbruk hos ungdom. Da må vi møtes, diskutere og handle. Målet må være hjelp og veiledning, ikke staff og tvangsmiddelbruk.

Bjørn Gunnar Husby, førstekandidat Haugesund Venstre