Det nærmer seg jul, og for mange skoleelever betyr det, i alle fall under normale omstendigheter, å ta den årlige turen til kirken. Ikke fordi de nødvendigvis tror på Gud, men fordi den offentlige skolen arrangerer julegudstjenester for elevene. 2021 år etter Jesus sin fødsel. Det er på tide å avskaffe skolegudstjenestene.

Det er et uttalt mål om at skolen skal være livssynsnøytral. Den skal ikke gi forrang til visse religioner og livssyn, men behandle alle som likeverdige.

Når elevene deltar på gudstjenester i regi av den offentlige skolen, bryter det åpenbart med målet om livssynsnøytralitet. Mens muslimer, jøder, buddhister og hinduer må praktisere religionen sin på fritiden, får barn av kristne klippekort til å utøve sin religion midt i skoletiden. Det er diskriminerende og ekskluderende. Derfor har også Barneombudet, Utdanningsforbundet og Elevorganisasjonen varslet at de vil ha en slutt på skolegudstjenestene.

Skolegudstjenester bidrar til stigmatisering. Selv om de er frivillige, krever det likevel at en aktivt må melde seg av dersom man ikke vil delta. Dermed oppstår det lett et gruppepress om å gå i kirken. Det stigmatiserer barna som blir igjen på skolen og ufrivillig blir eksponert for sitt «avvikende» livssyn. Som et mangfoldig land skal alle elever føle seg inkludert, uavhengig av sin religiøse bakgrunn.

Det er ikke et problem i seg selv at elever reiser rundt til kirker, synagoger, moskeer og diverse templer i skoletiden. Religionsfaget handler nettopp om å skape forståelse og toleranse for ulike kulturer og livssyn, slik at vi kan respektere hverandre på tross av våre forskjeller.

Samtidig vet alle som har deltatt på en gudstjeneste at det foregår både misjon og forkynnelse i kirken. Som det står i Matteus-evangeliet: «gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler». Det kan kristne godt få lov til, men ikke i skoletiden.

Skolen skal være livssynsnøytral og inkluderende. Da må det bli en slutt på gudstjenester og forkynnelser i skolens regi.