Gå til sidens hovedinnhold

Sti rundt Skeisvatnet?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Forrige uke kunne Haugesunds Avis melde om at det i en jordskiftedom var fastsatt grenser til og ut i Skeisvatnet for 2 eiendommer som ville bli berørt av kommunens planer om en gang- og sykkelsti langs Skeisvatnets vestside.

Bakgrunnen for saken er at det i 2016 ble vedtatt en reguleringsplan for en slik gang- og sykkelsti. Det ble valgt en trasé der stien delvis skulle følge strandlinjen og delvis legges ut i vannet, noe som ville kreve utfylling og bygging av bro. Da saken var til politisk behandling ble flere alternativer vurdert. Flertallet i plan- og miljøutvalget la stor vekt på at det anbefalte alternativet ville gi en sti som var universelt utformet. I et folkehelseperspektiv ville dette være en berikelse. At mennesker med en eller annen bevegelseshemming lettere kunne få tilgang til en ny «rundtur» ble vurdert til å være av stor betydning. På denne bakgrunn stemte jeg den gangen for denne planen.

Tiltaket ville også berøre grunneiere i området og en dialog om å kjøpe nødvendig grunn for å kunne gjennomføre tiltaket ble igangsatt. Dette førte ikke fram, og når administrasjonens kostnadsoverslag i tillegg oversteg avsatte rammer ble er nytt alternativ lansert våren 2020. Istedenfor utfylling ble ideen om å bygge en flytende bro lenger ut i vannet lansert. Tanken var at en på denne måten kunne unngå konflikt med grunneierne og det ville dessuten bli vesentlig billigere.

Kommunen har gått ut ifra at eiendomsgrensene slik de er avtegnet på kartet var det korrekte. En løsning med flytebro ville derfor være mulig. Nå synes ikke det å være en aktuell løsning likevel. Vi står derfor overfor et valg om å sette i gang en ekspropriasjonssak, eller å velge en av de andre traséene. Ekspropriasjon er et særdeles sterkt og inngripende virkemiddel, og min holdning har hele tiden vært at det bør unngås. Jeg registrerer at Svein Erik Indbjo (FrP) overfor Haugesunds Avis prøver å skape et inntrykk av at jeg ønsker å bruke ekspropriasjon – det er feil.

Når det nå foreligger nye opplysninger, regner jeg med at vi får en sak fra administrasjonen til politisk behandling. Spørsmålet er om et av de andre alternativene vil kunne gi god nok måloppfyllelse i forhold til universell utforming og folkehelse. Hvis en slik løsning i tillegg vil koste mindre vil vi kanskje kunne bruke avsatte midler til andre viktige prosjekt. Det hører også med til historien at vi i 2016 la vekt på at prosjektet skulle gjennomføres raskt, hvis ikke burde andre alternativer vurderes.

Sykkelvegen langs vestsiden av Skeisvatnet er også en del av den politiske samarbeidsavtalen for koalisjonen i denne bystyreperioden. Her vektlegges universell utforming, folkehelseperspektiv, tilgjengelighet, oppnåelse av sammenhengende sykkel og gangsti rundt vatnet og et sammenhengende attraktivt friområde. Det legges også vekt på at kostnader må vurderes opp mot måloppnåelse.

Jeg ser fram til at vi nå kan komme til en konklusjon i saken med god måloppnåelse og minst mulig konflikt.

Kommentarer til denne saken