Viser til artikkel i Haugesunds Avis den 16.09.2023 vedr. denne saken.

Har de siste dagene lurt litt på hva som foregår på denne eiendommen. Hva er det et kommunalt parkeringsselskap holder på med?

Dette området er lagt ut til sentrumsformål S 60 i gjeldende kommuneplan. Endring til parkering krever formell behandling og dispensasjon. Innkjøring/utkjøring må reguleres. Manglende fortau langs Øvregatens østside må opparbeides på ordinær måte. Det samme langs Flotmyrgatens vestside og Kaigatens sørside.

Et lite utsnitt av kommuneplanens bestemmelser: «2.2.1 Generelt krav om reguleringsplan Tiltak som nevnt i § 20‐1 kan ikke finne sted før området inngår i en reguleringsplan. For områder avsatt til bebyggelse og anlegg, samferdsel og teknisk infrastruktur og grønnstruktur kan kommunen gi unntak fra krav om detaljregulering for mindre utbygginger, ombygginger og bruksendringer når samtlige kriterier er oppfylt:

  • Tiltakets samlede bruksareal (BRA) overstiger ikke 800 m²
  • Tiltaket er i tråd med Sentrumsplanens bestemmelser og retningslinjer
  • Tiltak medfører ikke en vesentlig økt miljøbelastning for omgivelsene i form av trafikk, støy og forurensning, andre vesentlig negative virkninger for nærmiljøet (bygde og naturgitte omgivelser, kulturminner både på land og i sjø, verdifull vegetasjon, byrom mv.) eller vesentlig negativ virkning for nasjonale og vesentlige regionale interesser
  • Tiltaket er ikke en etappe eller del av større utbyggingsprosjekt
  • Kommunen vurderer det som unødvendig med reguleringsplan for å oppnå en helhetlig område‐ eller strøksutvikling».

Pkt 2.4.1 «Krav til løsninger for veg og transport Alle løsninger for veg og transport skal også bidra til bedre tilgjengelighet for gående, syklende og kollektivreisende. Transportutvikling skal bygge opp om sentrumsutvikling/byutvikling. Klimaforliket legges til grunn, der vekst i persontransport tas med gange, sykling og kollektivtransport. De til enhver tid gjeldende overordnede bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanens arealdel for samferdsel er gjeldende for plan‐ og byggesaker.»

Er disse fundamentale bestemmelser ivaretatt i denne saken? Naboer har ikke hørt et kvekk om dette. Det er i stor grad et tilgrensende boligområde til dette området, som blir påført mye mer trafikk.

Fredag kom det anleggsmaskiner fra kommunen og rensket området. Stopp dette umiddelbart. Legg fram planer hvordan dette skal gjøres. Snakk med naboer og gjenboere på vanlig måte. Dette er knefall av et offentlig kommunalt selskap, overfor en eiendomsbesitter, for å tjene lettjente penger.

Kan også nevne at lørdag var det full fest i de gamle billokalene i forkant av Vikingkampen. Er det foretatt nødvendig bruksendring til forsamlingslokale? Har de den nødvendige skjenkebevilling?

Ønsker umiddelbart svar på dette, samt stopp i de pågående arbeider.