Onsdag i forrige uke deltok jeg i den tredje budsjettdebatten i min tid som folkevalgt hvor jeg fikk legge frem årets budsjett for oppvekstsektoren på vegne av opposisjonen. Årets budsjett fra Høyre, Vestre og Fremskrittspartiet viser at vi tar rollen vår som folkevalgte seriøst og at vi prøver å løse de utfordringene vi har fått presentert i oppvekstsektoren.

Vi har tidligere hørt om et stort arbeidspress i barnevernet. Derfor la Høyre i høst frem et oversendelsesforslag i bystyret om å øke antall stillinger slik at antall barn per. saksbehandler er i tråd med anbefalt norm. Det ligger nå inne i budsjettet.

Videre har vi blitt informert om utfordringsbildet i PPT. Foruten en ekstra stilling har Høyre i utvalget bedt om en grundig evaluering av PP-tjenesten for å se nærmere på hvordan den bør styrkes videre.

Denne høsten har det blitt varslet om lærebok-krise i skolen. Derfor har vi i vårt budsjett satt av til sammen 6,5 millioner kroner til læremidler over de neste årene slik at pedagogene kan bruke tiden og kompetansen sin å planlegge god, praktisk og variert undervisning av høy kvalitet.

Dessverre viser kvalitetsmeldingen for barnehage og skole at vi har et stykke å gå når det gjelder praktisk opplæring. I budsjettet har vi derfor satt av 8 millioner kroner til å opparbeide uteområdene på skolene. Et godt skoleområde stimulerer elevene til fysisk aktivitet og lek, og legger til rette for mer praktisk undervisning. I tillegg vil et slikt område fungere som et nærmiljøanlegg, som vil være en god og trygg samlingsplass for barn og unge på fritiden.

Vi har tidligere snakket om viktigheten av tidlig innsats. Ved å lytte til erfaringene til de profesjonelle som arbeider i skolen, så vel som forskning, er vi overbevist om at det å være flere pedagoger i klasserommet er viktig for elvenes læringsutbytte. Derfor ønsker vi å sette i gang et prøveprosjekt med tolærerordning i småskolen. Med bakgrunn i levekårsundersøkelsen vil dette prøveprosjektet gjennomføres på en av sentrumsskolene ettersom forskning viser at det vil gi størst utbytte.

Og pedagogene i barnehage og skole skal naturligvis være kvalifiserte. Det burde egentlig være en selvfølge, men dessverre er det ikke slik. I skolen i dag er det altfor mange elever som undervises av voksne uten godkjent lærerutdanning. Dette er ikke akseptabelt og på vegne av elevene våre må vi kreve mer. Som et ledd i en større løsning, har vi satt av midler til utredning og etablering av en vikarpool for barnehage og skole.