Gå til sidens hovedinnhold

Tilsvar til «Eierskap. Kopervik havn» av Lars Tore Nordskog, jordskiftekandidat. NBMU, Haugesund

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Når jordskiftekandidater, som har høyere utdannelse i arealplanlegging, jordskifte og eiendomsfag, uttaler seg i leserinnlegg i avisen vil mange tenke: «Da har vel de gjort rett da, i Kopervik havn saken»

Jeg vil derfor tillate meg å plukke innlegget til Lars Tore Nordskog fra hverandre, bit for bit.

Historie

Karmsund havn ble opprettet i 1992 med Haugesund og Karmøy som likeverdige partnere. Karmsund interkommunale havnevesen IKS ble utvidet i 2000 med Bømlo, Tysvær, Sveio og Bokn kommune.

Eierandelene etter utvidelsen i de forskjellige kommunene så da slik ut:

Haugesund 38,46%

Karmøy 38,46%

Bømlo 7,69%

Tysvær 7,69%

Sveio 3,85%

Bokn 3,85%

I avtalens § 5 som omhandler deltakernes innskuddsplikt. Betalingsvansker kan vi lese dette:« Karmøy kommune og Haugesund kommune skal opprettholde sine tidligere innskudd i selskapet, dvs kr. 500 000, - fra hver, totalt 1 000 000,-. Deltakerne Bømlo, Tysvær, Sveio og Bokn kommuner skal betale innskudd til selskapet med hhv kr. 100 000, kr. 100 000, kr. 50 000,- og kr 50 000,- innen 2 uker etter sin inntreden som deltaker i selskapet.

Fra samme tidspunkt- overlater Tysvær, Sveio, Bokn og Bømlo kommuner, etter nærmere avtale, vederlagsfritt DISPOSISJONSRETTEN og DRIFSTANSVARET til de kommunale kaianlegg i den respektive kommune til selskapet. EIENDOMSRETTEN til de anlegg som overlates til selskapet beholdes av den enkelte kommune»

Så i avtalens hersker det ingen tvil om hvem som er eiere av kaianleggene ved kontraktens inngåelse for litt over tjue år siden.

Påstand i leserinnlegg:

«Det kan likevel ha blitt gjort disposisjoner, som gjør at Karmsund Havn har overtatt disse eiendommer, da med utgangspunkt i at hjemmel må ha blitt overført før gjennomført salg nå i 2019. Hva som var grunnlaget/avtalen for denne overføring av hjemmel fra kommunen til Karmsund Havn, er derfor en viktig forutsetning i saken, og helt avgjørende for utfallet. Tinglysingen ved kartverket, ville ikke akseptert denne overføring uten å ha et dokumentert dokument eller avtale på denne overføring. Det er dette dokumentet med innhold, som er avgjørende i denne saken»

Fakta: Karmsund havn har fått hjemlet over 14 eiendommer i brev til Kartverket som bygger på feilaktige opplysninger. Eiendomsoverdragelsene har ikke vært behandlet i Havnerådet eller Havnestyret. I brevet til Kartverket skrive saksbehandler i Karmsund havn dette for å sannsynliggjøre eierskap til 14 eiendommer:

«I denne forbindelse kan det også nevnes at i 2015 solgte Karmsund Interkommunale havnevesen IKS en tomt – på gnr. 58. bnr. 307 i Karmøy kommune. Karmsund havn sendte da inn tilsvarende dokumentasjon som dette brev til Kartverket, og fikk godkjent at Kopervik havnevesen hadde endret navn til Karmsund interkommunale havnevesen IKS.

I 2015 solgte Karmsund Interkommunale havnevesen IKS en bolig – på gnr.57, bnr. 614 i Karmøy kommune. Karmsund havn sendte da inn tilsvarende dokumentasjon som dette brev til Kartverket, og fikk godkjent at Kopervik havnevesen hadde endret navn til Karmsund interkommunale havnevesen IKS.

Det bes om at Kartverket også gjennomgår dokumentasjon fremlagt i den forbindelse ved avgjørelsen av denne sak.

Karmsund havn IKS ønsker med dette å slippe å sannsynliggjøre eierskap for hver enkelt eiendom som eventuelt skal avhendes, og ønsker å rydde opp i eierforholdene en gang for alle

Karmsund havn IKS ønsker derfor å stå oppført som hjemmelshaver på følgende eiendommer:»

Deretter følger en liste over 14 eiendommer som skal skifte hjemmelshaver (eier)

Jeg begynte da å undersøke historikken til de eiendommene som ble nevnt i brevet til Kartverket og foretok en henvendelse til sentral arkivet i Karmøy kommune. De har vært meget behjelpelige og sendte meg ganske raskt saksfremlegg i Formannskapet i Karmøy kommune:

Arkivsaksnr: 13/2715

STANGELANDSVÅGEN BÅTHAVN

Forslag til vedtak:

1. «Formannskapet viser til saksutredningen og slutter seg til at det er behov for oppgradering av kaistruktur og tilliggende landarealer i Stangelandsvågen

2. Med bakgrunn i vedlagt brev fra Karmsund Havnevesen datert 10.07.13 ber formannskapet om at det iverksettes en salgsprosess for følgende eiendommer:

- «Velferdshuset» i Skudeneshavn, Søragaten 75 (gnr.57, bnr. 614)

- «Det gamle havnekontoret» i Skudeneshavn (Gaudeberg)

- 58. bnr. 307 i Kopervik»

Her ber altså Karmsund Havn eieren Karmøy kommune om lov til å selge disse tre eiendommene for å bruke dette til oppgradering av Stangelandsvågen båthavn. Det er helt legitimt og korrekt gjort. To av disse eiendommene har Karmsund havn feilaktig brukt som argument for å bevise at de er rettmessige eiere av 14 andre eiendommer.

Det er grovt uaktsomt. De 14 eiendommene skulle vært politisk behandlet i Formannskapet. Der hadde dette blitt stoppet!

Påstand i leserinnlegg:

«Lovgrunnlaget for opprettelsen av et felles Havnevesen på "Haugalandet" var havneloven av 1984. Det ble ved opprettelsen av dette felles havnevesenet, utarbeidet et felles avtaledokument mellom alle kommunene som inngikk i dette havnesamarbeidet. Dette avtalegrunnlag, ble etter politisk behandling godkjent i alle kommuner. Det var forutsatt i avtalen om et felles havnevesen på "Haugalandet" at eventuelle salg og salgsinntekter av havneareal skulle tilfalle havnekassen - det vil si Karmsund Havnevesen»

Fakta: Karmsund havn har ikke noe av dette i avtalen. Da må innsender vise til dette i avtalen og ikke synse. Det er saken for viktig til. avtalens § 5 presiserer at kommunene er eiere av kaianleggene.

Påstand i leserinnlegg:

«Kan i den forbindelse også nevne at det er Karmøy kommune, som har ervervet og kjøpt og betalt alt areal på Husøy, til de store havneutbyggingene som er blitt gjort i regi av Karmsund havnevesen fra 1996 fram til i dag. Med forbehold om endringer i forutsetninger, det er blant annet kommet 2 nye havnelover, og Karmsund havnevesen er blitt Karmsund Havn IKS, kan mye tyde på at en i denne saken diskuterer pavens skjegg. Sannsynligvis skal salgssummen for disse havnearealene, tilfalle Karmsund Havn uavhengig av hvem som eier eller var hjemmelshaver til disse havnearealene på salgstidspunktet»

Fakta: Karmøy kommune selger areal til Karmsund havn på Husøy til markedspriser. Noe annet hadde vært særdeles merkelig. Hvis Karmøy kommune skulle overlatt dette vederlagsfritt hadde det vært brudd på konkurranseloven og brudd på selskapsavtalen. Det skulle også i tilfelle vært ført som tinginnskudd som hadde forandret eierbrøken i Karmøy kommune sin fordel.

Selskapsavtalenes § 18 som omhandler «Uttreden» beskriver hvordan dette skal gjøres:

«Utløsningssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp»

Dette betyr altså at det skal foretas en takst av de eiendommene/anleggene som er opparbeidet i felleskap etter oppstart av selskapet.

I kommunestyret den 19.12.2016 behandlet vi en sak som het: «Karmsund havn IKS – ny eierstrategi»

Et av vedleggene i saken heter «Oversikt-Kaiportefølje» her kan en lese at Karmsund havn skriver:

«Selveide – KH kaianlegg (bygget etter 1992)

Husøy, Biomar kai øst, Husøy, Biomar Kai vest, Husøy, Eksportkaien, Husøy, Koralfisk kaier

Husøy, Silfas kaier»

Historisk møteplan, møter før august 2020 - Karmøy kommune (karmoy.kommune.no)

Her er altså Karmsund havn fullstendig klar over, i slutten av 2016, hvilke kaianlegg de eier sammen.

Noen flere fakta:

- Kopervik havnevesen, Skudeneshavn havnevesen og Karmøy havnevesen har alltid vært eid av kommunen (e)

- Det er lagd disposisjonsliste over hvilke kaianlegg som kan benyttes av Karmsund havn i alle eierkommuner. Dette viser eierforholdene overfor Karmsund havn

- Verdien i et havneselskap er omsetningen over kaianleggene. Det vil si havneavgifter, havneanløp, godshåndtering, cruisetrafikk etc

- All avhending av eiendom i Karmøy kommune som disponeres av Karmsund havn IKS skal avgjøres av Formannskapet i Karmøy kommune

- Lov om havner og farvann § 32 som omhandler: Forvaltning av kapital i kommunalt eide havner fastslår følgende: Det kan deles ut verdier fra den kommunale havnevirksomheten dersom det er avsatt tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold av havn, samt midler til investeringer som er direkte knyttet til tjenesteyting rettet mot fartøy, gods- og passasjerhåndtering. Som utdeling regnes enhver overføring av verdier som direkte eller indirekte kommer eieren til gode.

Hvis innsender av innlegg har lyst til å skrive et motsvar vil jeg anbefale ham til å søke informasjon om sakens fakta FØR en skriver bastante innlegg

Kommentarer til denne saken