Viser til Haugesunds Avis artikkel om soneparkering i Haugesund Sentrum. I den forbindelse, er det nødvendig å komme med en del kommentarer til de rimelig unyanserte, og etter min mening til dels feilaktige uttalelsene fra styreformannen i Haugesund parkering..

Alle sentrumseiere/beboere, fikk tidlig den 02.06.2022, en SMS fra Haugesund Parkering om at vi som bor og eier boligeiendom innen alle parkeringssonene (5) i Haugesund sentrum, skal avgiftsbelegges for å parkere i egen gate gate/eiendom/sone fra 15.06.2022. Etter kort tid blir den fjernet, men kommer tilbake dagen etter, med samme innhold, så langt jeg kan se.

Et slikt uforberedt varsel og avgiftspålegg, mener jeg kan være ulovlig. Årsakene er flere: Kort varsel, 13 dager, manglende politisk høring, varsel og høring overfor sentrumsbeboerne, jf. den generelle saksbehandling og varselregler ved innføring av nye avgift- og forbrukerpålegg og også saksbehandlingsreglene i forvaltnings- og offentlighetsloven. En slik avgiftsinnføring skulle i utgangspunktet vært innført ved kommunens årlige budsjettvedtak. Det er faktisk rimelig uforståelig at parkeringsselskapet har innført denne parkeringsavgiften, som rammer så skjevt, uten forutgående høring eller vurdering i kommunen, eller dens egne organer/etater, slik det framgår av artikkelen. Det stilles derfor spørsmål om innføringen av denne avgift er lovlig. Det henstilles derfor til Haugesund Kommune om å undersøke dette på egen hånd, og å gjennomføre nødvendig vurdering og lovlighetskontroll av avgiftsinnføringen.

Etter mitt syn er dette både en urimelig, og ulovlig avgiftsinnføring, for en mindre krets innen kommunen. Brorparten av Haugesunds innbyggere, inkl. styreformannen, får ikke dette avgiftspålegget. Registrerer at han behendig unngår å svare på dette i artikkelen. Dette er en direkte forskjellsbehandling av oss boligeiere i sentrum, som rettslig sett ikke kan forsvares.

Sentrumseier/beboerne får ingen goder av denne avgiftsinnføringen. Det er direkte feil at det er kaos eller vanskelige parkerings- eller kjøreforhold innen soneparkeringsområdene. Parkeringen i vår sone har fungert utmerket, etter vi fikk innført soneparkeringen. Mange av boligeierne i sentrum har ingen annen tilgang til parkering enn sin egen gate, eller sin eget eiet gategrunn. Mange av sentrumsboligene er også i hovedsak bygget før bilens tidsalder, og som en kvartalbebyggelse uten egen parkering/garasje på egen tomt. Når bilene har blitt allemannseie, har sentrumseierne parkert på eget eiet gategrunn, eller i samsvar med tillatt gateparkering.

Boligsoneparkering er langt fra noe nytt. Det var fremmedparkeringen i gatene, fra utenforstående, som medførte at vi søkte og fikk soneparkering i vårt boområde, ca. 1995. Det er en fornuftig og god ordning. Ved innføring av boligsoneparkering fikk vi umiddelbart bort fremmedparkeringen i våre gater. Det er også det viktigste hovedformålet med soneparkeringen. Det ønsker vi selvsagt fortsatt å ha, men det må og bør være gratis for en personbil og ett besøkskort, for de som bor og eier sin egen eiendom i sentrumsområdet, slik det har vært hele tiden. Dette har som nevnt fungert godt, etter vi fikk innført soneparkering. Med de nye satsene vil de samme eier/beboerne få en parkeringsavgift på samlet kr. 1.600 i året. Dette er kr. 600,-, mer, enn f. eks en næringsdrivende betaler for en parkering innenfor soneparkeringsområdene. Er det slik det skal være?

Ser at styreformannen er uenig, og mener at undertegnede tar feil når det gjelder at denne avgiftsinnføringen er i strid med intensjonen i kommuneplanen og kommunes egen parkeringsstrategi. Styreformannen burde kanskje oppfriske og lest kommunens sin egen parkeringsstrategi, og kommuneplanens formål, med å satse på sentrum.

Rent umiddelbart kan det se ut som om han mener at de som bor i sentrum må kvitte seg med bilen, og ta sykkelen eller bena fatt. For å si det sånn, tror jeg ingen, eller bare et fåtall innen soneparkeringsområdene, bruker bilen når de skal til sentrum. Det faller på sin egen urimelighet. Det er likevel mange som bor i sentrum som jobber helt andre steder, og har behov for komme seg på jobb med egen bil, eller i forbindelse med andre gjøremål. Tror behovet for bil er rimelig likt fordelt om en bor på Hauge, Brakahaug eller i sentrum. Antall biler som sentrumseier, eier innen parkeringssonene, har lite eller ikke noe med soneparkeringen å gjøre. Forskjellen blir nå at disse må betale for å ha bil i sentrumssonene. De som er utenfor slipper. Mener virkelig styreformannen at det er sentrumsbeboere som fyller opp gatene i sentrum med biler? Det er det helt andre som gjør. Det blir derfor rimelig absurd å bruke det som argument, sammen med trafikkaos, som grunnlag for å innføre parkeringsavgift for boligeier i parkeringssonene.

Finner også grunn til å sitere litt fra parkeringsselskapets egen utredning om parkering i Haugesunds Avis fra 2015 (Asplan Viak).

Effekten av parkeringstiltak og politikk, - hva viser forskningen: «Lokale myndigheter bør være forsiktige med å innføre ulike parkeringsnormer mellom bysentrum og ytre deler av kommunen, med mindre man er sikker på at bysentrum forblir det foretrukne lokaliseringsalternativet for eiendomsutviklere.» Derek Palmer, Head of Sustainable Transport Planning TRL, London.

Dette var ekspertens uttale, så litt om konklusjonene i utredningen:

«Svakheten i politikken er ofte at man ikke tar hensyn til at de nærings-etableringene man ønsker skal skje i sentrum i stedet skjer i periferien. Dette fører til at parkeringspolitikken gir uønsket konkurransevridning mellom sentrum og periferi. De dårlige betingelsen for kollektiv, gange og sykkel i B og C-sonene, fører til at personreiser/arbeidsreiser i stor grad blir bilbaserte. Det er altså ikke parkeringspolitikken i seg selv som skaper økt bilbruk, men at den bidrar til en arealutvikling som skaper bilavhengighet, og derved økt bilbruk. For å underbygge arealbruksstyringen i størst mulig grad, bør derfor parkeringsnormen tilpasses det arealbruksscenariet kommunen i utgangspunktet ønsker. Dette tilsier at normene bør være nokså like for lik arealbruk uavhengig av hvor byggingen skjer»

Med utgangspunkt i dette, tror jeg jeg har rimelig godt belegg for min påstand om at innføringen av parkeringsavgiftene for boligeiere i parkeringssonene, er i strid med intensjonene i det kommunale planverktøyet. Det underbygges vel også ved at det ikke har vært noen kontakt mellom kommunen og parkeringsselskapet i forkant av denne avgiftsinnføringen, jfr. avisartikkelen.

I pinsehelgen og ukene etter, har vi som er på facebook, opplevd en massiv og tydeligvis planlagt betalt infokampanje fra parkeringsselskapet, om soneparkerings- og parkeringsselskapets fortreffelighet. I denne kampanjen kommer det lite fram opplysninger om det nye avgiftspålegget for sentrumseier/beboere. Jeg og flere med meg, la derfor ut saklige kommentarer til dette, som særlig gikk på det nye avgiftspålegget. Da vi gjorde det, ble kommentarfeltene umiddelbart stengt. Det var heller ikke mulig å dele innleggene og vise til egne kommentarer. Er det slik vi skal ha det i et åpent og demokratisk samfunn?

Reagerer også på at den som har lagt ut og delt disse innleggene på facebook, på vegne av parkeringsselskapet, ikke framstår med fullt navn.

Denne saken, må derfor etter mitt syn trekkes tilbake umiddelbart. Kommunen som eier må også komme på banen, og ta affære i saken.