I 2001 ble Ryfylkepakken behandlet i Stortinget. Nå, over 20 år senere, er tunnelen mellom Sauda og Etne det eneste delprosjekt som verken er ferdigstilt eller påbegynt. Det anerkjente analysebyrået Asplan Viak konkluderer i sin rapport, publisert i juni 2021, at veien er et samfunnsmessig lønnsomt prosjekt. Det er sjelden at fylkesveiprosjekt har så stor positiv nytte.

Sauda er ingen liten, ubetydelig bygd innerst i en fjordarm: Sauda er et kraftproduserende sentrum i Rogaland og her produseres det for fullt for å imøtekomme det grønne skiftet. Her skapes betydelige verdier for storsamfunnet, gjennom kraftproduksjon, etablert kraftintensiv industri og store, konkrete planer om potensiell etablering av ny kraftintensiv industri. Til tross for dette, så er veiforbindelsen til Sauda mer sårbar enn noen andre industrisamfunn av denne størrelsen, og det er veldig vanskelig å byggeindustri versjon 2050 på veistandard 1980.

Veien ut av fjorden er rasutsatt, det har den alltid vært. I tillegg blir eneste inn- og utfartsvei stengt flere ganger i året ved Svandalsfossen ved store nedbørsmengder eller høy vannstand. I dårlig vær har vi heller ikke tilgang til sykehus ved hjelp av helikopter.

Hvert år fødes det barn på rasteplasser langs veien mellom Sauda og Haugesund, og alt for ofte må vakthavende politipatrulje svare at de ikke kan komme til åstedet for en hendelse. De er for langt borte fra Sauda. For oss finnes det ingen omkjøringsmuligheter eller alternative veier ut.

I 2030 skal Statnett oppgradere linjenettet mellom Sauda og Etne grunnet eksisterende netts levetid.

For å sikre kritisk infrastruktur i en stadig mer usikker verden, ønsker vi i Sauda å legge disse kraftkablene i bakken, inne i en tunnel til Etne (Sauda - Frette og Frette - Kyrping).

Fordelene er mange, og det er langt flere grunner enn bare å få fjernet "monstermastene" fra vår flotte natur: Næringslivet vil få nødvendig og etterlengtet fiber, mens innbyggere og næringsliv får en alternativ, langt sikrere vei, og bedre beredskap, samt det vil gjøre regionen enda mer attraktivt for etablering av ny norsk industri.

Ser man i tillegg tunnelen i lys av både Rogfast, Sandsfjord bru og ny arm fra E134 til Bergen så begynner vi virkelig å se visjonær samferdselspolitikk, der alle de verdiskapende lokalsamfunnene innerst i fjordene blir sett.

Det kan oppleves som vanskelig å fremme store samferdselsprosjekt når vi er langt fra regionsentra. Likevel opplever vi at flere og flere regionale og sentrale politikere innser viktigheten tettsteder som Sauda har, og verdiskapningen vi bidrar med til storsamfunnet.

Dette motiverer oss til å jobbe enda mer.

Som mange andre små industrisamfunn i Norge lider også Sauda av befolkningsnedgang. Unge i Sauda peker på infrastruktur og trygghet som viktige faktorer for å flytte tilbake. Tilgang til utdanning- og kompetansemiljøer er også viktig.

Saudatunellen vil skape et helt nytt bo- og arbeidsmarked, med stort potensial for utvikling av eksisterende næringsliv og knoppskyting i Sauda, Suldal, Etne og Vindafjord. Dette vil ikke bare gagne våre lokalsamfunn, men Rogaland, Vestland og storsamfunnet Norge på grunn av de verdier som skapes her og de mulighetene som finnes med kraft, kunnskap, areal og overføringskapasitet.

At Saudatunellen er et prosjekt som er bærekraftig rent økonomisk, kommer også tydelig frem i rapporten utarbeidet av Asplan Viak. Saudatunellen vil skape en ny og sterk region. Og vi vil skape verdier for samfunnet og alle som bor her.