Tirsdag kunne jeg lese «bomben» om fremtidig utvikling av Kopervik havn. Det skal ikke bygges leiligheter, butikker eller annet, men drive en aktiv havn. Helt imot forutsetningene for salget og kommunedelplanen. Det drives ikke havner sentralt i bybildet rundt omkring i Norges land lengre. Havnene er lokalisert på mer egnede plasser som Husøy og Gismarvik, som har store synergieffekter ved at det er klynger av industri som driver i samme geskjeft. Moderne og fremtidsrettet.

At noen synes det er flott med aktivitet på kaien er forståelig, men det var ikke 50 tonns trailere med fisk som skulle dundre gjennom sentrum som var den fremtidige planen. Vi har ventet i årevis på å få frigjort Kopervik havn for annet formål.

At salget av Kopervik havn til private har ført til konkurranse mot det interkommunale selskapet Karmsund havn IKS er jo også et poeng som vil bli gjenstand for gransking, håper jeg.

Da salget ble offentlig og de nye eierne gikk ut i avisen og fortalte om sine planer, ble jeg noe urolig for hvilken retning de nye eierne ville gå.

Dette sto skrevet i Skipsrevyen på nett: - «Karmsund Maritime Group ser potensial i bygningsmassen og et stort utviklingspotensial i Kopervik Havn. Vi mener at vi med små modifikasjoner, og innen kort tid, kan starte opp vår produksjon og samle vår virksomhet slik bygningsmassen fremstår i dag. Samtidig vil vi se på muligheten for utvikling av eiendommen for et «Senter for Maritim Teknologiutvikling» med innslag av kultur og bolig, sier daglig leder i Karmsund Maritime Group, Ann Helen Hystad»

Jeg tok derfor opp tre spørsmål i formannskapet angående salget av dette området til private.

1. Er den virksomhet som kjøper tenker etablert på området i samsvar med arealformålet i nylig vedtatt Kommunedelplan for Kopervik sentrum ?

2. Er kommunedelplanens formål og bestemmelser formidlet til Karmsund Havn IKS og er dette i så fall videreformidlet til kjøper, som rammer for framtidig utvikling av området ?

3. Hvilke konsekvenser vil dette salget kunne få for byutviklingen i Kopervik sentrum?

Noe av svaret fra administrasjonen var dette:

«Med bakgrunn i omtale av salget i pressen ba kommunens plansjef den 21. august om et møte med havnedirektøren for ytterligere å forsikre seg om at tidligere påpekte føringer i Kommunedelplan for Kopervik med planbestemmelser var formidlet til kjøper. Dette ble bekreftet og havnedirektøren opplyste at de hadde hatt et ekstra fokus på dette. Det ble videre opplyst at relevante dokumenter som saksframlegg, politiske vedtak, tilstandsvurderinger av kaiarealene var vedlegg til inngåtte kontrakts-dokumenter»

Kontrakten for salget må fremlegges i formannskapet i Karmøy kommune av det kommunale selskapet Karmsund havn IKS

Tilstandsvurderingen av Kopervik havn, som ble utført av Petter j. Rasmussen as, som ble fremlagt politikerne, og som vi skulle gjøre vedtak om kjøp eller ikke inneholdt blant annet denne setningen:

«Etter den visuelle inspeksjonen er konklusjonen at kaiene bør rehabiliteres til tidligere tilstand for å unngå at kaiene kollapser i havet og kaiarealene går tapt»

Betyr dette at politikerne er blitt lurt og kaiene er fullt brukbare og ikke trenger rehabilitering for skyhøye summer? Kostnadene ble stipulert til mellom 25 – 100 mill. kroner eks. mva

Under saksbehandlingen i kommunestyret var dette tatt inn i punkt 3 i innstillingen fra administrasjonen:

«Utvikling og utbygging av området kan organiseres og gjennomføres etter mange modeller både i offentlig og privat regi. Kommunen har en formell og sentral rolle som plan- og forvaltningsmyndighet. Dette gir etter kommunestyret sin vurdering tilstrekkelige muligheter for å styre utviklingen av området i ønsket retning, uten at kommunen står som grunneier av arealet»

Nå ønsker jeg en forklaring av administrasjonen.