FOTBALL: For litt over en måned siden lovet Haugesund kommune et snarlig svar om hva som skjer med Stadion 2, slik Haugesunds Avis har omtalt tidligere.

Nå er svaret endelig klart.

I sakspapirene til onsdagens møte i utvalg for kultur, idrett og frivillighet (KIF), kommer det nemlig fram at Stadion 2 lar vente på seg.

Det må nemlig arbeides videre med «en del uavklarte problemstillinger.»

«Det vil i dagens økonomiske situasjon ikke være mulig å realisere en ny stadion for toppfotball i Haugesund i kommunal regi, og klubbene har selv uttrykt at de heller ikke har midler til en slik investering», står det i sakspapirene.

Derfor mener kommunedirektøren at vedtaket om prioritering av lag på Haugesund stadion «må settes på vent inntil det finnes tilfredsstillende løsninger for alle topplagene i Haugesund.»

Les sakspapirene her.

FKH og Vard vil ha fortrinn

Som kjent vedtok bystyret i 2019 blant annet følgende:

«1. Haugesund stadion skal tilbys det til enhver tids høyest rangerte laget som er registrert i Haugesund kommune, jf. Norsk fotballforbund (NFF) sin rangering av norske ligaer.

a. Ved lik rangering av lag skal hensyn til kjønnsfordeling være avgjørende.»

Vedtaket betyr at et eventuelt opprykk for FKHs nye damelag, som i år spiller i 2. divisjon, vil føre til at Vard ikke har en godkjent hjemmebane.

Men hvis kommunedirektøren får viljen sin, så betyr det at FKHs herrelag og Vard «også i årene framover vil ha fortrinn på bruk av Haugesund stadion.»

Bakgrunnen for å sette vedtaket fra 2019 på vent, er at Vard ifølge sakspapirene trenger forutsigbarhet.

Det finnes nemlig ikke «tilfredsstillende fasiliteter» utenom Haugesund stadion.

Når det gjelder FKHs damelag, som spiller hjemmekampene sine på Sakkestad, heter det følgende:

«FKH Damer må sammen med kommunen søke å finne gode løsninger for hvor de skal avvikle sine kamper i årene framover.»

Samtidig understreker kommunedirektøren at «det er et sterkt ønske om å få toppfotball for kvinner på (Haugesund) stadion.»

«Men samtidig utløser dette et behov for en ny arena som per dags dato ikke vurderes realiserbart.»

Skal jobbe videre med ulike alternativer

I sakspapirene kommer det fram at det ikke er tatt stilling til hvem eller hvordan Stadion 2 skal finansieres.

Kommunedirektøren foreslår imidlertid «at det arbeides videre med utredning av ulike alternativer for å finne en godt egnet løsning som kan gagne både topplagene, bredden og samtidig om mulig kunne løse andre offentlig behov.»

Det står også i sakspapirene at et eventuelt opprykk for FKHs damelag vil føre med seg strengere arenakrav fra NFF.

«Om dette er mulig å løse på Sakkestad er p.t. uvisst, men sannsynligvis vil det måtte gjøres enkelte tilpasninger/oppgraderinger. Eventuelt må klubb/kommune sammen finne alternative arenaer lokalt som kan tilfredsstille kravene fra NFF. De økonomiske konsekvensene for et eventuelt opprykk for FKH damer og dertil økte krav til arenaer er ikke avklart på nåværende tidspunkt», heter det videre.

Kommunedirektøren kaller etableringen av FKHs damelag for «et viktig og riktig steg».

Samtidig er han klar på at det er «et viktig mål for Haugesund kommune å på sikt bidra til å legge forholdene til rette slik at damelaget til FK Haugesund får de fasiliteter de fortjener.»

Likevel vil kommunedirektøren altså prioritere Vard:

«Dette medfører dessverre at målet om å avvikle kampene til FKH damer ikke kan nås før det er etablert tilfredsstillende arenafasiliteter for alle lagene.»